ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ကဏ္ဍ အလိုက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

                      သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

         ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

ခရိုင်

အသင်းအရေအတွက်

ချေးငွေထုတ်ချေးပေးနိုင်မှု

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၄၂၃

၄၂၃

၄၂၃

၄၂၃

ရွှေဘို

၉၁၅

၈၈၅

၁၂၇၀၂၁၄.၁၂၅

၁၁၈၁၇.၂၀

မုံရွာ

၇၇၃

၁၀၆၄

၁၃၂၇.၄၂

၂၃၇၀.၁၂

ယင်းမာပင်

၆၅၈

၆၄၄

၁၄၄၅.၇၆

၂၃၄၁.၆၆

ကသာ

၁၀၂၅

၈၈၉

၁၁၆၉၀.၁၈၂

၁၁၆၉၂.၀၆

ကလေး

၃၃၃

၂၆၆

၇၂၂၇.၀၉

၇၆၈၄

တမူး

၇၇

၇၁

၂၀၅.၉၆

၁၈၈.၇၆

မော်လိုက်

၁၅၄

၁၅၄

၁၉၀၈.၃၁

၁၉၀၈.၃၁

ခန္တီး

၁၅၃

၁၅၃

၄၅၉.၀၅

၄၇၁.၅၀၂

၁၀

နာဂဒေသ

၃၁

၃၁

၂၁၄၄.၃

၂၁၄၄.၃

တိုင်းချုပ်

၄၅၄၂

၄၅၈၀

၁၂၉၇၀၄၅.၂၀

၄၁၀၄၀.၉၁


                         ကျေးလက်လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်

လမ်း၊ တံတား

ဆက်သွယ်ရေး

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စာကြည့်တိုက် (နိုင်ငံတော်)

သောက်သုံးရေ ရရှိရေး

လမ်း(မိုင်)

တံတား (စင်း)

တယ်လီဖုန်း

အင်တာနက်

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၃၁/၆.၉၉

၃၁/၆.၉၉

၁၄

၁၄

၃၄၀၀

၃၂၉၈

၉၆

၇၃

၂၁

၂၁

ရွှေဘို

၈၄/၉.၉၂

၈၄/၉.၉၂

၂၄

၂၄

၆၅၈၀

၃၆၅၈၀

၄၀၀၃

၃၄၀၀၃

၁၈

၁၈

၅၄

၅၄

မုံရွာ

၁၈

၁၈

၅၅၆၁၂

၆၉၈၈၈

၄၅၆

၉၀၈၇

၅၀

၅၀

ယင်းမာပင်

၄၄/၅

၃၉

၃၁

၂၄

၄၃၃၄

၃၉၉၈

-

-

၁၉၇

၁၆၆

၃၃

၃၃

ကသာ

၁၃၃/၀.၂၂

၂၉၉/၀.၈၉

၉၁

၁၀၅

၂၇၃၄၅

၉၄၉၂၆

-

၂၂၄၈

၃၅

၁၂၄

၁၂၃

ကလေး

၅၅၀/၆

၅၅၀/၆

၄၅၁၆၄

၁၇၀၃

-

-

တမူး

-

-

-

-

၉၆၀

၉၅၁

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

၀.၁၂၅

၁၂၆/၀.၁၅၂

-

၉၉၀၂

-

-

၃၂၀

၁၂၇

၃၂၆

၁၈၁

၁၀

နာဂဒေသ

၁၀

၁၀

-

-

-

-

-

၁၁၀

တိုင်းချုပ်

၈၇၃/၄.၂၅၅

၁၁၅၉/၇.၉၅၂

၁၈၃

၁၉၈

၉၈၂၃၇

၂၆၄၇၁၀

၄၅၆၃

၄၇၁၁၉

၅၆၂

၄၇၃

၆၂၆

၄၈၀


       ကျေးလက်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်

နိုင်ငံတော်မှဆောင်ရွက်သည့်ရွာ

ပြည်သူလူထု/အဖွဲ့အစည်းမှ ဆောင်ရွက်သည့်ရွာ

 

လျာ ထား

ပြီး စီး

ကုန်ကျငွေ

လျာ ထား

ပြီးစီး

ကုန်ကျ ငွေ

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

-

-

၁၈

၁၉၆၈.၀၀

 

ရွှေဘို

၄၂

၃၈

၉၀၆.၂၁

၁၄၄

၄၃

၇၇၆၆.၀၄၃

 

မုံရွာ

-

-

-

၁၄

၁၉၆၅၁၅၀

 

ယင်းမာပင်

၂၁

၂၁

၈၀၈.၃၅၅

၁၁

၃၀၇၀

 

ကသာ

၄၉

၃၀

၆၆၁.၂၇၃

၁၁၆

၅၀

၁၁၇၈၀.၂၄

 

ကလေး

၁၇၃

၁၆၀

၅.၂

၆၁

၆၇

၁၅၄.၃၂၅

 

တမူး

၁၄

၂၄၁.၄

-

-

-

 

မော်လိုက်

၁၀

-

၂၆.၀၉

 

ခန္တီး

၄၀

၂၀

၉၇၁၂၅၀၀

၃၂၀

၂၂၅

၂၅၀

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၅၉

၂၈၃

၉၇၁၅၁၂၂.၄၄

၆၈၄

၄၂၈

၁၉၉၀၁၆၄.၇၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သဘာဝပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

စဉ်

ခရိုင်

နိုင်ငံပိုင်စိုက်ခင်း

ကျေးရွာပိုင်စိုက်ခင်း

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

-

-

ရွှေဘို

၁၄၅

၁၁၀

၂၁၃

၂၁၃

မုံရွာ

၁၀၀

၂၅၀

၅၃

၉၄

ယင်းမာပင်

၁၇၀

၁၇၀

၁၂

၁၁

ကသာ

၅၂၀၅

၅၁၅၅

၁၀၉

၁၀၈

ကလေး

၂၀၀

၂၀၀

တမူး

၅၀

၅၀

-

-

မော်လိုက်

၁၄၀၀

၁၄၀၀

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

၃၄၇၀၀

၃၈၄၁၈

တိုင်းချုပ်

၇၂၇၀

၇၃၃၅

၃၅၀၉၀

၃၈၈၄၇

ကဏ္ဍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

စဉ်

ခရိုင်

စိုက်ပျိုးမြေဧက

အစုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု

စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေ

ပေါင်းစည်းလယ်ယာ ဆောင်ရွက်မှု

လျာထား (ဧက)

ပြီးစီး (ဧက)

လျာထား (ဧက)

ပြီးစီး (ဧက)

လျာထား (ကျပ်သန်း)

ပြီးစီး

 (ကျပ်သန်း)

လျာထား

ပြီးစီး

ဧက

ဦး

ရေ

ဧက

ဦး

ရေ

စစ်ကိုင်း

၄၇၂၆၄၁

-

-

-

၃၄၈၉၄

၂၉၁၃၀.၂၀

၂၉.၃

ရွှေဘို

၂၃၃၄၅၀၅

၂၃၅၁၆၂၁

၂၂၀၀

၂၂၀၀

၁၆၃၀၂၁.၁၆

၁၁၅၆၀၀.၄၆

၁၅၁.၅

၁၁

၁၅၁.၅

၁၁

မုံရွာ

၉၀၄၄၄၅

၁၃၃၅၇၉၂

-

၂၇၄၀

၆၂၃၃၃.၅၇

၆၃၈၅၀.၃၂

၂၀

-

-

ယင်းမာပင်

၇၂၃၄၀၃

၆၉၁၆၇၄

၁၀၁၅၆

၈၉၃၃

၂၄၄၉၄.၀၈

၂၄၂၉၄.၃၂

-

-

ကသာ

၆၆၅၉၅၂

၇၄၁၆၇၀

၁၂၈၈၆၉

၁၂၈၈၆၉

၈၂၂၅၄.၁၈

၇၈၅၁၇.၉၈

၆၆၀.၅

၂၉၃

၃၀၁.၅

၂၈၆

ကလေး

၂၄၂၀

၂၄၂၀

-

-

၁၄၀၃၁၆.၂၀

၁၄၀၃၁၆.၂၀

၅၃၀.၈၀

၂၅

၃၃၁.၆၅

၂၅

တမူး

၃၄၀၇၂

၃၅၉၅၉

-

-

၂၄၇၃.၅

၁၉၇၁.၀၂

၃၄၂

၁၁၃

မော်လိုက်

၁၀၆၈၁၈

၁၀၃၃၃၇.၄၁

-

-

၃၈၂၄.၄၄

၃၈၇၁.၉၄

၁၀

၁၀

ခန္တီး

၈၄၄၉၉၉

၁၂၄၃၅၆

၉၆၅.၀၆

၉၆၅.၀၆

၃၂၆.၆၀

၃၂၆.၆၀

၃၂.၀၀

၁၁.၀၀

၃၇.၀၀

၁၀

နာဂဒေသ

၂၇၈၈၀

၂၄၁၀၄

-

-

၄၃၆

၄၃၆

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၆၁၁၇၁၃၅

၅၄၁၀၉၃၃.၄၁

၁၄၂၁၉၀.၀၆

၁၄၃၇၀၇.၀၆

၅၁၄၃၇၃.၇၃

၄၅၈၃၁၅.၀၄

၁၇၄၈.၈၀

၃၅၀

၉၈၁.၉၅

၃၆၆

           

                မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

စဉ်

ခရိုင်

စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေး

အရင်းအနှီး/ချေးငွေ(ကျပ်သန်း)

ဧက

သားငါးကောင်ရေ

အစုအဖွဲ့

နိုင်ငံတော်

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

အသေးစား ပုဂ္ဂလိက

လျာ ထား

ပြီး

စီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

၂၂.၅

၂၂.၅

-

-

-

-

ရွှေဘို

၆.၅၉

၆.၅၉

၂၀.၃၇

၅၄၃၉၈.၃၇

၈၈

၁၈၈

၄၁.၁၈

၄၁.၁၈

၂၇.၇

၅.၇

-

-

မုံရွာ

၃၈၇.၀၀၅

၃၁၅.၄၂

၀.၉၀

၁၁၈.၃

၅၂

-

၂၈၉

၁၀၃.၇၅

၁၇၇.၂၇

၃၁၃.၄၂

၉.၄၀

ယင်းမာပင်

၃၇

၂၀

-

၉၀၀၀

-

-

၃.၅

၃.၅

၂၃၈.၄

၁၅

၁၀

၁၀

ကသာ

၃၃၅.၄၆

၂၃၇.၆၆

၃၀၃၄၇.၉၃

၃၀၁၀၇.၂

၃၇

၂၇

၁၇၂၇

၁၇၂၇

၅၇.၄၁၃

၀.၆၅

-

-

ကလေး

၂၀၀

၂၀၀

-

-

၂၀

၂၀

၄၀၀

၄၀၀

-

-

-

-

တမူး

-

၆.၃၄၅

-

၀.၀၂၁

-

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

၁.၇၀

၅.၄၀

-

-

၀.၇၅

၀.၇၅

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၂၁၄

၂၁၄

၇၁၇.၀၀

၇၁၇.၀၀

၁၂၉.၇၅

၁၂၉.၇၅

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

၂၁၄၉၀၇

၂၀၃၄၄၈

-

-

-

-

၁၈၄၈.၃

၁၈၄၈.၃

-

-

တိုင်းချုပ်

၉၆၆.၀၆

၇၈၆.၀၂

၂၄၅၂၇၇.၉

၂၉၇၀၇၇.၂၉

၃၆၇

၅၀၂

၂၈၈၉.၄၃

၃၁၇၈.၄၃

၂၄၀၅.၃၁၃

၂၁၇၆.၆၇

၃၂၃.၄၂

၁၉.၄၀


           ကျေးလက်ဒေသအသေးစား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

                                                                                                                                                                                        ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

ခရိုင်

ချေးငွေ(အစိုးရ)

ချေးငွေ(ကုမ္ပဏီ)

ချေးငွေ(အဖွဲ့အစည်း)

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

၂၀၀၀

၃၈၉၁.၅

ရွှေဘို

၁၃၇၆၂.၁၀

၁၃၄၇၉.၉၀

၂၃.၇

၂၃.၇

၀.၉

၀.၉

မုံရွာ

၀.၃၅

၀.၃၅

၀.၂

၀.၂

၆.၇၅

၁၆.၇၇

ယင်းမာပင်

၁၂.၅

၁၂.၅

၉၁.၁၀

၃၃၆.၁

ကသာ

၁၀၀.၅၀

၁၀၀.၅၀

-

-

၃၃

၇၇.၆

ကလေး

၅၆၉.၅၀

၅၆၉.၅၀

-

-

-

-

တမူး

၁၅

၁၅

-

-

-

-

မော်လိုက်

၅၀.၀၀

၅၀.၀၀

-

-

၀.၁၅

၀.၁၅

ခန္တီး

၆၀.၀၀

၆၀.၀၀

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

၅၇၁.၄

၅၇၁.၄

တိုင်းချုပ်

၁၄၅၅၈.၄၅

၁၄၂၇၆.၂၅

၃၆.၄

၃၆.၄

၇၀၃.၃၀

၁၀၀၂.၉၂

                အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု                                                                                                                                                                           ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

ခရိုင်

အစုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှု

အစုအဖွဲ့ အရင်းအနှီး

ချေးငွေထုတ်ချေးမှု

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၂၀၀၀

၃၈၉၁.၅

-

-

၂၀၀၀

၃၈၉၁.၅

ရွှေဘို

၃၆၀

၃၄၅

၅၃၈၆.၈၃

၅၁၇၉.၉၈

၆၇၆၇.၅၈

၈၇၅၀.၃၉

မုံရွာ

၃၃၀

၃၆၆

၃၃၃.၇၇

၃၃၃.၇၇

၃၉.၈၄

၅၃.၉၄

ယင်းမာပင်

၃၈၅

၃၈၈

၁၅.၁

၁၅.၁

၇၈.၂၆

၇၁၃.၂၆

ကသာ

၉၄

၆၀

၁၄၉.၀၀

၈၉.၀၀

၁၇၇.၆၀

၂၂၆၀၆.၈၀

ကလေး

၅၀

၅၀

၅၀

၅၀

တမူး

၇၇

၇၁

၇၇

၇၁

၂၀၅.၀၆

၁၈၈.၇၆

မော်လိုက်

၁၉၀

၁၉၀

၁၈.၀၀

၁၈.၀၀

၂၈.၀၀

၂၈.၀၀

ခန္တီး

၁၁

၂၄၆.၅၀

၂၂.၅၀

၂၉၁.၀၀

၆၇.၀၀

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

၂၁၄၄.၃

၂၁၄၄.၃

တိုင်းချုပ်

၃၄၅၂

၅၃၂၂.၅

၆၂၇၆.၂၀

၅၇၇၉.၃၅

၁၁၇၈၁.၆၄

၃၈၄၉၃.၉၅

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ

         စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်း၏စဉ်(၈)ရပ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

      တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်း၏စဉ်(၈)ရပ် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

စဉ်

အမည်

အလုပ်အကိုင်

တာဝန်

ဦးသာအေး

ဝန်ကြီးချုပ်၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဥက္ကဋ္ဌ

ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်နိုင်

ဝန်ကြီး၊လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးတင်၀င်း

၀န်ကြီး၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးစောမြင့်ဦး

၀န်ကြီး၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးသန်းထိုက်

၀န်ကြီး၊သစ်တောသတ္တုစွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးစိန်မောင်း

၀န်ကြီး၊စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးအောင်ဇော်ဦး

၀န်ကြီး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးကျော်၀င်း

၀န်ကြီး၊လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှု၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

ဦးတင်လှိုင်မြင့်

၀န်ကြီး၊စည်ပင်သာယာရေး၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၀

ဒေါက်တာမြင့်သိန်း

၀န်ကြီး၊လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၁

ဦးမောင်မောင်လင်း

ဥပဒေချုပ်၊တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့၀င်

၁၂

ဒေါ်ခင်မြင့်အေး

စစ်ရင်းစစ်ချုပ်၊တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

အဖွဲ့၀င်

၁၃

ဦးခင်မောင်ညွန့်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၄

ဒေါက်တာမောင်မောင်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၅

ဦးအောင်မောင်း

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၆

ဦး၀င်အောင်ညို

တိုင်းဦးစီမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၇

ဦးထွန်းကြည်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးသမဝါယမဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၈

ဦး၀င်းမြိုင်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးပြန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၁၉

ဦးစိုး၀င်း

ညွန်ကြားရေးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၂၀

ဦးစိုးမိုးကျော်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၂၁

ဦးအောင်ထွန်းခိုင်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့၀င်

၂၂

ဦးစိုးစိုးဇော်

တိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

၂၃

ဦး၀င်ကျော်မျိုး

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဦးစီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁)

၂၄

ဦးဌေးအောင်

တိုင်းဦးစီးမှူး၊တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂)

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon