ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီ၏စွမ်းအင်/လျှပ်စစ် ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)   ရေနံထုတ်လုပ်မှု

စဉ်

ခရိုင်

ရေနံတွင်းပေါင်း

တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှု

နိုင်ငံပိုင် (တွင်း)

ပုဂ္ဂလိက ပိုင် (တွင်း)

နိုင်ငံပိုင် (စည်)

ပုဂ္ဂလိကပိုင် (စည်)

စုစုပေါင်း (စည်)

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

ရွှေဘို

         

မုံရွာ

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်

-

၃၂၁

-

၁၀၁၅၆

၁၀၁၅၆

ကသာ

         

ကလေး

-

-

-

-

-

တမူး

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

၁၇၉၇

၁၇၉၇

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

-

၃၂၄

-

၁၁၉၅၃

၁၁၉၅၃

 

(ခ) ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်အရောင်းဆိုင်

စဉ်

ခရိုင်

ဆိုင် ပေါင်း

နိုင် ငံ ပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

တစ်နှစ်ရောင်းရမှု

ဒီဇယ် (စည်)

ဓါတ်ဆီ (စည်)

စုစုပေါင်း (စည်)

စစ်ကိုင်း

၂၀

-

၂၀

၄၅၇၇၄၃

၆၄၈၆၀၁

၁၁၀၆၃၄၄

ရွှေဘို

၂၆

-

၂၆

၅၈၉၆၅

၅၃၂၈၀

၁၁၂၂၄၅

မုံရွာ

၂၅

-

၂၅

၉၈၅၀၆

၂၂၉၂၁၇

၃၂၇၇၂၃

ယင်းမာပင်

-

၁၆၉၇၀

၆၃၁၀၆၅

၆၄၈၀၃၅

ကသာ

၃၈

-

၃၈

၃၄၀၈၂

၉၉၃၁၃

၁၃၃၃၉၅

ကလေး

၁၂

-

၁၂

၃၉၅

၂၅၅

၆၅၀

တမူး

-

၇၂

၁၆.၈

၈၉

မော်လိုက်

-

၇၂၀၀

၄၈၀၀

၁၂၀၀၀

ခန္တီး

-

၁၉၆

၂၁၆

၄၁၂

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၁၄၆

-

၁၄၆

၆၇၄၁၂၉

၁၆၆၆၇၆၄

၂၃၄၀၈၉၃

 

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု/ရရှိမှု

                   (၁)     နိုင်ငံပိုင်

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအမျိုးအစား

ရေအား (ရုံ)

သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ (ရုံ)

အင်ဂျင်

ဆိုလာ

စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

ရွှေဘို

-

-

-

၃၀၀၀၀

မုံရွာ

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်

-

-

-

၁၁၅

ကသာ

-

-

-

-

-

ကလေး

-

-

၃၁၄၃၀

တမူး

-

-

၁၁

-

၁၄၂၂

မော်လိုက်

-

-

-

၁၂၀၄၀၀

ခန္တီး

-

-

-

၁၀၀၀

၁၀

နာဂဒေသ

၄၄

-

-

၂၉၂.၂၅

တိုင်းချုပ်

၄၈

-

၃၂

-

၁၈၄၆၅၉.၂၅

 

                  (၂)     ပုဂ္ဂလိကပိုင်

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအမျိုးအစား

ရေအား (ရုံ)

သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့

ဆိုလာ

အင်ဂျင်

စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

ရွှေဘို

-

-

-

-

-

မုံရွာ

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

-

ကသာ

-

-

-

-

-

ကလေး

၁၉

-

၁၀

၃၉၁

၃၇၃၁.၃၂

တမူး

-

-

၁၀

၈၄၆၅

မော်လိုက်

-

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၆

-

၁၀

၄၀၁

၁၂၁၉၆

 

(၃)  လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု

စဉ်

ခရိုင်

လိုအပ်သည့် ပမာဏ(KW)

ရရှိသည့် ပမာဏ (KW)

သုံးစွဲသည့် ပမာဏ (KW)

လို/ပို ပမာဏ(KW)

စစ်ကိုင်း

၄၂၆၂

၄၁၆၂

၁၂၀၆၂

-

ရွှေဘို

၅၂၉၀၂

၃၇၁၂၆

၃၁၆၈၆

-

မုံရွာ

၄၁၂၃၂

၃၁၇၃၂

၃၄၀၃၂

-

ယင်းမာပင်

၄၂၈၈၀

၁၀၉၃၂

၁၀၄၀၀

-

ကသာ

၁၇၁၀၇

၁၁၀၉၅

၉၇၉၁

 

ကလေး

၁၆၀၂၅

၁၈၈၂

၁၅၉၂

-

တမူး

၁၀၃၄၅

၆၁၄၁.၇

၆၁၄၇.၇

-

မော်လိုက်

၂၁၀၀၀

၈၀၀

၆၈၆

-

ခန္တီး

၁၂၄၀

၁၀၄၀

၁၀၄၀

-

၁၀

နာဂဒေသ

၁၂၀

၂၉၂.၂၅

၂၉၂.၂၅

-

တိုင်းချုပ်

၂၀၇၁၁၃

၁၀၅၂၀၃

၁၀၇၇၂၉

-

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြအနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     စက်မှုဇုန်များ

စဉ်

ခရိုင်

စက်မှုဇုန် အရေအတွက်

စက်ရုံအရေ အတွက်

 
 

စစ်ကိုင်း

၃၃

 

ရွှေဘို

၄၆

 

မုံရွာ

၆၁၂

 

ယင်းမာပင်

-

 

ကသာ

-

-

 

ကလေး

၅၁

 

တမူး

-

-

 

မော်လိုက်

-

-

 

ခန္တီး

-

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၇

၇၂၀

 

 

(ခ)     စက်ရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအရေ အတွက်

နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

လုပ်သား အင်အား

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၅၇၈

 

ရွှေဘို

၂၃၅

၂၃၃

၂၈၂၁

 

မုံရွာ

၄၉

၄၇

၃၀၆၆

 

ယင်းမာပင်

၄၀၆၈

 

ကသာ

၁၀

၂၇၄၁

 

ကလေး

-

-

-

-

 

တမူး

-

-

-

-

 

မော်လိုက်

-

-

-

-

 

ခန္တီး

၁၈

-

၁၈

၁၀၇

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၂၃

၁၂

၃၁၁

၁၅၃၈၁

 

(ဂ)     အလုပ်ရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

အလုပ်ရုံ အရေ အတွက်

နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

လုပ်သား အင်အား

 
 

စစ်ကိုင်း

-

၂၂၆

 

ရွှေဘို

၂၉၂

-

၂၉၂

၁၄၃၈

 

မုံရွာ

၅၇၄

-

၅၇၄

၂၉၇၉

 

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

 

ကသာ

၂၀၁

၂၀၀

၆၀၈

 

ကလေး

-

-

-

-

 

တမူး

-

-

-

-

 

မော်လိုက်

-

၂၂၂

 

ခန္တီး

-

-

-

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၂၃

၁၂

၃၁၁

၁၅၅၂၂

 

 

(ဃ)    အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ

စဉ်

ခရိုင်

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ယက္ကန်း

စက်ချုပ်

မုန့်

ပန်းထိမ်

ပန်းပဲ

ပန်းချီ

ပန်းပု

အိုး

စစ်ကိုင်း

၄၉၇

၆၁၇

-

၄၁

၃၀

၁၆၈

ရွှေဘို

၁၅၂၇

၇၇၁

၇၉

၁၁၇

၁၁၉

-

-

၂၉

မုံရွာ

၂၈၂

၃၂၂

၁၉

၁၇

-

-

၁၀

ယင်းမာပင်

၁၉၀

၁၉၇

၃၀၆

၁၅

-

-

-

ကသာ

-

၁၄၁

၃၄

၆၅

၃၃

-

-

-

ကလေး

၁၀၆

၇၀

၃၇

၁၁

၁၀

-

-

-

တမူး

-

-

-

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

-

၄၃

၃၁

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

၂၁၄

-

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၆၀၂

၂၃၈၃

၄၉၀

၂၉၅

၂၁၉

၂၀၇

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ်

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိအခြေအနေ)

စဉ်

ခရိုင်

စခန်းအရေအတွက်

လူအင်အား

စက်ကိရိယာအင်အား

သ န္ဓေအင်အား

အရန်အင်အား

စုစုပေါင်း

မီးသတ်ယာဉ်

ရေသယ်ယာဉ်

အထောက် အကူပြု ယာဉ်

အပေါ့စားစက်

စစ်ကိုင်း

၆၇

၄၆၂၈

၄၆၉၅

၁၅

ရွှေဘို

၂၂

၉၇

၁၁၄၃၇

၁၁၅၃၄

၂၄

၁၈

၂၄

မုံရွာ

၇၅

၅၂၆၁

၅၃၃၆

၂၆

၂၀

၃၇

၁၆၃

ယင်းမာပင်

၁၆

၁၇၆၈

၂၃၈၈

၄၁၆၉

၂၂

၅၉

ကသာ

၉၄

၈၃၄၅

၈၄၄၅

၃၈

-

၃၈

ကလေး

၁၁

၄၃

၅၅၉၄

၅၆၃၇

၂၃

၁၁

တမူး

၁၁

၅၁၃

၅၂၄

၂၀

မော်လိုက်

၂၂

၃၀၀၆

၃၀၂၈

-

၁၄

ခန္တီး

၁၅

၂၂၄၂

၂၂၅၇

-

၁၃

၁၀

နာဂဒေသ

-

၁၄

၁၆၄၅

၁၆၅၉

-

-

တိုင်းချုပ်

၇၂

၂၂၀၆

၄၅၀၅၉

၄၇၂၈၄

၁၆၆

၆၂

၅၂

၃၅၁

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ်

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိအခြေအနေ)

စဉ်

ခရိုင်

စခန်းအရေအတွက်

လူအင်အား

စက်ကိရိယာအင်အား

သ န္ဓေအင်အား

အရန်အင်အား

စုစုပေါင်း

မီးသတ်ယာဉ်

ရေသယ်ယာဉ်

အထောက် အကူပြု ယာဉ်

အပေါ့စားစက်

စစ်ကိုင်း

၆၇

၄၆၂၈

၄၆၉၅

၁၅

ရွှေဘို

၂၂

၉၇

၁၁၄၃၇

၁၁၅၃၄

၂၄

၁၈

၂၄

မုံရွာ

၇၅

၅၂၆၁

၅၃၃၆

၂၆

၂၀

၃၇

၁၆၃

ယင်းမာပင်

၁၆

၁၇၆၈

၂၃၈၈

၄၁၆၉

၂၂

၅၉

ကသာ

၉၄

၈၃၄၅

၈၄၄၅

၃၈

-

၃၈

ကလေး

၁၁

၄၃

၅၅၉၄

၅၆၃၇

၂၃

၁၁

တမူး

၁၁

၅၁၃

၅၂၄

၂၀

မော်လိုက်

၂၂

၃၀၀၆

၃၀၂၈

-

၁၄

ခန္တီး

၁၅

၂၂၄၂

၂၂၅၇

-

၁၃

၁၀

နာဂဒေသ

-

၁၄

၁၆၄၅

၁၆၅၉

-

-

တိုင်းချုပ်

၇၂

၂၂၀၆

၄၅၀၅၉

၄၇၂၈၄

၁၆၆

၆၂

၅၂

၃၅၁

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက်(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိ)လူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

ခရိုင်

ဗုဒ္ဓ ဘာသာ

ခရစ် ယာန်

ဟိန္ဒူ

အစ္စ လာမ်

နတ်

အခြား

ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၅၀၀၀၂၀

၁၂၄၉

၉၂၈

၃၄၄၄

-

၁၅၆

၅၀၅၈၀၆

 

ရွှေဘို

၁၄၃၂၃၇၉

၈၇၄၅

၇၅၅

၄၅၁၁၉

-

၁၅

၁၄၈၇၀၁၃

 

မုံရွာ

၇၂၀၃၇၅

၁၅၁၃

၂၄၉

၁၅၄၉

-

၇၂၃၆၉၁

 

ယင်းမာပင်

၅၆၉၄၂၆

၂၁၅

၉၂၈

-

၅၇၃၅၈၀

 

ကသာ

၈၁၆၁၉၉

၄၈၂၉

၆၁၇

၃၀၉၅

-

၇၅၄

၈၂၅၅၀၄

 

ကလေး

၃၂၃၄၉၃

၁၅၂၅၁၀

၅၅၆

၅၅၈

-

၈၁

၄၇၇၁၉၈

 

တမူး

၇၃၇၀၂

၂၇၈၉၈

၂၇၈၀

၁၅၀

-

၁၃၇၅

၁၀၅၉၀၅

 

မော်လိုက်

၅၉၇၀၅

၅၉၂

၂၁

၄၃၈

-

-

၁၅၅၇၅၈

 

ခန္တီး

၂၀၉၀၇၄

၁၈၉၀၇

၃၁

၂၉၃

-

၂၂၈၃၁၄

 

၁၀

နာဂဒေသ

၅၂၅၃၂

၇၃၆၈၉

-

-

-

-

၁၂၆၂၂၁

 

တိုင်းချုပ်

၄၁၀၆၉၀၅

၂၉၀၁၄၇

၅၉၄၃

၅၅၅၇၄

-

၂၄၀၀

၅၂၀၈၉၉၀

 

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon