ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

       ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကားလမ်းများ

ဉ်

ခရိုင်

ကားလမ်းပေါင်း

အရှည်မိုင်ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

၁၄၃/၅

 

ရွှေဘို

၃၂

၄၂၃/ ၅.၃၅

 

မုံရွာ

၁၄

၂၀၆/၁

 

ယင်းမာပင်

၁၇

၄၈၃/၅

 

ကသာ

၂၁

၃၃၆/၃

 

ကလေး

၁၅

၂၉၄/၅

 

တမူး

၁၃၂/၁

 

မော်လိုက်

၁၀၅/၂၀

 

ခန္တီး

၂၀၄

 

၁၀

နာဂဒေသ

၁၄၅/၀

 

တိုင်းချုပ်

၁၂၃

၂၅၀၂/၁

 

(ခ)     မြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းများ

စဉ်

ခရိုင်

လမ်း ပေါင်း

အရှည် (မိုင်-ဖာလုံ)

အမျိုးအစား

ကတ္တရာ

ကျောက်ချော

မြေသား

အမာခံ

စစ်ကိုင်း

၆၄

၆၄

-

-

-

ရွှေဘို

၂၁

၂၇၄

၂၃၁/ ၇.၅+၅၄၀'

၂၇/၇+ ၄၅၀'

၂/၃

၁၁/၅

မုံရွာ

၁၄

၂၀၆/၁

၁၆၇/၇+၈၀'

၃၅/၃+၅၈၀'

၂/၆

-

ယင်းမာပင်

၁၅

၂၈၂/၆

၁၆၃/

-

၁၁၉

-

ကသာ

၁၇

၄၂၉

၂၈၅/၄

၆၃/၃

၈၁/၅

-

ကလေး

၁၉

၂၅၅/၃

၁၂၆

၅၆/၁

၆၇/၇

-

တမူး

၁၀၁/၁

-

မော်လိုက်

၁၅၉/၄

၂၇/၇

၈၆/၆

၁၂၄/၇

-

ခန္တီး

၁၃၀၀

၃၁

၅၂

၁၃၂၁၇

-

၁၀

နာဂဒေသ

၃၈၀

၁၀၅

၁၈၀

၇၅

၁၉

တိုင်းချုပ်

၁၀၉

၃၄၅၁/၇

၁၁၃၉/၇.၅+၆၂၀'

၅၀၂/၄+၁၀၃၀

၁၃၆၉၀/၄

၃၁/၅

           

(ဂ) တံတားများ

(၁)ပေ (၁၈၀)နှင့်အထက်တံတားများ

စဉ်

ခရိုင်

ပေ(၁၈၀)နှင့် အထက် တံတားပေါင်း

မှတ်ချက်

 
 

စစ်ကိုင်း

သံမဏိသံဘောင်၊ သံကူကွန်ကရစ်၊ RC

 

ရွှေဘို

အုပ်စီကမ်းကပ်ခုံ၊သစ်သားကြမ်းခင်း၊Minr Boret Propose ကြမ်းခင်း

 

မုံရွာ

သံကူကွန်ကရစ်၊ကွန်ကရစ်သံဘောင်

 

ယင်းမာပင်

သံကူကရစ်

 

ကသာ

၁၅

သံကူကွန်ကရစ်၊ သစ်သား၊ RCသစ်သား

 

ကလေး

၁၃

RC၊ ကွန်ကရစ်၊ သံဘောင်ကြိုးတံတား

 

တမူး

၁၅

ဘေလီကြိုးဆိုင်း၊ ကွန်ကရစ်

 

မော်လိုက်

သံဘောင်ဘေလီ၊ ကွန်ကရစ်၊ သစ်သား

 

ခန္တီး

သံမဏီကြိုးတံတား

 

၁၀

နာဂဒေသ

၁၂

ဘေလီ၊ သစ်သား၊ ကြိုးတံတား

 

တိုင်းချုပ်

၇၈

-

 

      (၂) ပေ (၁၈၀)​အောက်တံတားများ

စဉ်

ခရိုင်

ပေ(၁၀၀)မှ (၁၈၀)ထိ တံတားပေါင်း

ပေ(၅၀)မှ(၁၀၀)ထိ တံတားပေါင်း

ပေ(၅၀)အောက်တံတားပေါင်း

စုစုပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၆၇

၁၇၈

 

ရွှေဘို

၁၂

၄၂

၈၃၂

၈၈၆

 

မုံရွာ

၁၅

၂၂၉

၂၄၆

 

ယင်းမာပင်

၁၃

၁၅၈

၁၇၃

 

ကသာ

၁၃

၃၈

၄၉၀

၅၃၆

 

ကလေး

၁၈

၃၄

၁၂၂

၁၇၄

 

တမူး

၄၈

၂၄

၃၅၀

၄၂၂

 

မော်လိုက်

၁၆

၂၄

 

ခန္တီး

-

၁၀၅

၁၀၇

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၁၁၄

၁၈၀

၂၄၅၇

၂၇၄၆

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     လေကြောင်းလမ်း

စဉ်

ခရိုင်

လေယာဉ် (ကွင်း)ပေါင်း

ရဟတ် ယာဉ်

(ကွင်း)ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

-

-

 

ရွှေဘို

-

 

မုံရွာ

 

ယင်းမာပင်

-

-

 

ကသာ

-

-

 

ကလေး

 

တမူး

-

 

မော်လိုက်

-

-

 

ခန္တီး

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၁၈

 

           

           (ခ)       ရေကြောင်းလမ်း

စဉ်

ခရိုင်

ရေကြောင်း လမ်းပေါင်း

မိုင်ပေါင်း

ဆိပ်ကမ်း အရေအတွက်

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

၇၄.၅

၁၂

 

ရွှေဘို

၃၄

 

မုံရွာ

၁၈

၁၆၈၄

၂၄

 

ယင်းမာပင်

၁၀

၄၃၅

-

 

ကသာ

၂၇

၁၀၀၃

၁၂

 

ကလေး

၁၁၇၅.၄၀

 

တမူး

-

-

-

 

မော်လိုက်

၉၉

 

ခန္တီး

၅၀၂

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၇၉

၅၀၀၀၆.၉

၆၃

 

(ဂ)       ရထားလမ်းနှင့် ဘူတာရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

ရထား လမ်းပေါင်း

အရှည် မိုင်ပေါင်း

ဘူတာ

ကြီး

သေး

စစ်ကိုင်း

၈၁.၄၁၆

ရွှေဘို

၁၂

၁၂၂.၆၁

၁၉

၁၇

မုံရွာ

၃၅၈.၂၅

၁၀

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

ကသာ

၁၂၈.၆၃၅

၁၃

ကလေး

၃၂.၇၅

တမူး

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၃၀

၇၂၃.၆၆၁

၃၇

၅၅

(ဃ)  ကားဂိတ်များ

စဉ်

ခရိုင်

ကားဂိတ် ပေါင်း

ပြေးဆွဲသည့် ခရီးစဉ်ပေါင်း

ပြေးဆွဲသည့် ယာဉ်စီးရေ

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၈

၂၇

၁၂၃

 

ရွှေဘို

၈၀

၆၂

၈၁၀

 

မုံရွာ

၅၅

၃၄

၂၀၅၇၁

 

ယင်းမာပင်

၁၄

၂၀

၅၁

 

ကသာ

၃၄

၃၄

၃၅၉

 

ကလေး

၁၇

၁၂၉

 

တမူး

၂၀

၂၅၅

 

မော်လိုက်

၅၂

 

ခန္တီး

၈၉

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၂၆၁

၂၀၁

၂၂၄၃၉

 

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ်သူဦးရေ

၄၇။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

အစိုးရ၀န်ထမ်း

ဝန်ဆောင်မှု

စိုက်ပျိုးရေး

မွေးမြူရေး

အရောင်းအ၀ယ်

စက်မှုလက်မှု

ရေလုပ်ငန်း

ကျပန်း

အခြား

စုစုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၉၆၇၅

၂၉၇၇၈

၁၇၆၄၅၅

၈၇၇၀

၂၃၇၈၈

၉၃၁၁

၁၅၄

၃၆၆၂၄

၂၅၄၉၈

၃၂၀၀၅၃

ရွှေဘို

၅၈၈၆၁

၁၀၇၁၁

၃၇၂၇၃၃

၉၁၁၆၅

၅၉၃၉၅

၁၅၄၈၉

၇၈၇

၂၁၂၇၀၁

၁၀၀၈၈၉

၉၂၂၅၃၁

မုံရွာ

၁၅၅၃၇

၃၆၄၁၀

၁၁၀၃၉၃

၈၉၃၃

၅၂၉၃၀

၁၅၆၈၄

-

၁၂၈၂၆၅

၂၄၁၀၅

၃၉၁၆၅၇

ယင်းမာပင်

၉၉၀၀

၃၄၅၈

၁၄၃၉၇၇

၃၂၆၁၅

၁၅၀၆၁

၆၀၆၈

၉၂၅

၅၉၇၄၆

၅၁၄၄၆

၃၃၂၀၉၆

ကသာ

၁၃၅၁၀

၉၈၄၅

၂၈၁၄၃၉

၁၀၆၃၉

၃၈၇၆၅

၁၃၄၁၉

၁၃၀၂

၅၂၂၅၆

၅၁၃၄၃

၄၇၂၅၀၉

ကလေး

၇၃၆၆

၉၃၄၈

၉၉၄၆၉

၆၉၈၄

၉၈၄၁

၁၁၉၆

၁၈၆

၃၇၁၇၆

၉၁၃၁၆

၂၆၃၂၇၉

တမူး

၂၁၈၉

၂၁၂၀

၂၂၀၄၂

၅၀

၃၄၅၇

၂၃၃၈

-

၁၇၇၃၅

၇၄၁၃

၅၇၃၄၄

မော်လိုက်

၂၅၁၁

၁၂၈၇၂

၃၆၂၅၁

၁၀၅၀

၁၈၂၀

၅၂၀၀

၁၅၂

၁၃၅၀၃

၁၂၃၅၆

၈၅၇၁၅

ခန္တီး

၂၉၂၂

၆၂၁

၁၆၀၂၃

၅၅၁၄၁

၁၄၉၃၃

၈၃၉၂

၂၀

၁၃၆၄၂

၇၃၆၉

၁၁၉၀၆၃

၁၀

နာဂဒေသ

၁၆၄၇

-

၂၈၈၀၀

၁၉၈၀

၆၈၅၇

၄၀၆

-

၁၆၁၀၀

၅၇၈၀

၆၁၅၇၀

တိုင်းချုပ်

၁၂၄၁၁၈

၁၁၅၁၆၃

၁၂၈၇၅၈၂

၂၁၇၃၂၇

၂၂၆၈၄၇

၇၇၅၀၃

၃၅၂၆

၅၈၇၇၄၈

၃၇၇၅၁၅

၃၀၂၅၈၁၇


အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိသောအလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

အလုပ် လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ

လုပ်ငန်းခွင်ရှိ လုပ်သား ဦးရေ

အလုပ် လက်မဲ့ ဦးရေ

အလုပ် လက်မဲ့ နှုန်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၃၅၂၄၄၆

၃၂၀၀၅၃

၃၂၃၉၃

၉.၁၉

 

ရွှေဘို

၉၉၆၄၃၀

၉၂၂၅၃၁

၇၃၉၀၈

၇.၄၁

 

မုံရွာ

၄၈၃၈၉၀

၃၉၁၆၅၇

၆၃၁၆၁

၁၃.၀၅

 

ယင်းမာပင်

၃၄၁၉၈၂

၃၃၂၀၉၆

၉၈၈၆

၂.၈၉

 

ကသာ

၅၀၃၇၁၆

၄၇၂၅၀၉

၃၁၂၀၇

၆.၇

 

ကလေး

၃၀၆၁၅၀

၂၆၃၂၇၉

၄၂၈၇၁

၁၄.၀၀

 

တမူး

၆၇၃၈၄

၅၇၃၄၄

၁၀၀၄၀

၁၄.၈၉

 

မော်လိုက်

၉၂၄၁၈

၈၅၇၁၅

၆၇၀၂

၇.၂၅

 

ခန္တီး

၁၂၈၀၅၀

၁၁၉၀၆၃

၈၉၈၇

၇.၀၁

 

၁၀

နာဂဒေသ

၆၁၅၇၀

၅၃၂၀၇

၈၃၆၃

၁၄

 

တိုင်းချုပ်

၃၃၃၄၀၃၆

၃၀၁၇၄၅၄

၂၈၇၅၁၈

၈.၆၂

 

ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-                                                                                                                                          ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ အသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅
ရည်မှန်းချက်တန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

တန်ဖိုး

‌အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မှု

တိုး

တက်မှု%

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး

၄၁၈၃၀၉၁.၉

၄၅၆၂၄၃၆.၆

၄၆၂၈၈၂၀.၈

၁၀၁.၅

၁၀.၇

ဝန်ဆောင်မှု

၅၄၄၅၉၅.၃

၆၃၆၄၄၂၀.၅

၆၁၄၁၅၁.၁

၉၆.၅

၁၂.၈

ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး

၁၀၈၀၀၅၀.၅

၁၁၃၀၁၅၈.၈

၁၁၈၀၈၂၅.၄

၁၀၄.၅

၉.၃

အသားတင်ထုတ် လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး

၅၈၀၇၇၃၇.၇

၆၃၂၉၀၁၅.၉

၆၄၂၃၇၉.၃

၁၀၁.၅

၁၀.၆

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ

          စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

၂၀၁၅-၁၆

၂၀၁၆-၁၇

၂၀၁၇-၁၈(ရည်မှန်းချက်)

စစ်ကိုင်း

၂၀၇၈၆၇၂

၂၃၃၄၉၀၄

၂၆၆၉၉၄၅

ရွှေဘို

၁၉၄၉၇၈၃ ၂၁၇၀၇၀၀ ၂၅၂၂၅၉၁

ကန့်ဘလူ

၁၄၆၄၉၃၇ ၁၆၇၉၀၈၉ ၁၈၇၅၉၃၇


မုံရွာ

၂၀၁၀၄၀၃ ၂၂၈၄၂၁၄ ၂၆၈၈၈၂၅


ယင်းမာပင်

၁၆၅၇၉၁၆ ၁၉၉၆၂၈၂ ၂၂၆၈၃၂၉


ကသာ

၁၂၆၇၂၄၆ ၁၃၇၁၆၅၅ ၁၄၇၉၉၀၃


ကလေး

၁၀၇၈၉၀၄ ၁၂၄၇၈၄၈ ၁၄၀၉၃၂၄


တမူး

၇၃၅၉၁၇ ၈၂၉၀၄၂ ၉၀၁၆၈၇


မော်လိုက်

၇၉၇၃၂၇ ၈၄၃၅၁၁ ၁၀၁၁၁၁၃

၁၀

ခန္တီး

၄၅၄၃၆၅ ၅၄၅၃၇၃ ၅၄၉၇၅၇

၁၁

နာဂဒေသ

၃၃၇၈၂၄ ၄၀၀၂၈၆ ၄၃၄၂၈၂

တိုင်းချုပ်

၁၅၂၈၃၉၀ ၁၇၂၈၆၅၂ ၁၉၇၀၇၁၈

ဆက်သွယ်ရေး

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-                (က)     စာတိုက်၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်

စဉ်

ခရိုင်

စာတိုက်

ကြေး နန်း

တယ်လီဖုန်း အရေအတွက်

အင်တာနက် လက်ခံသူဦးရေ

အင်တာနက် အသုံးပြုသူဦးရေ

အော်တို ဖုန်း(လုံး)

IP star

Cord less

Mobile

လက်လှည့်ဖုန်း (လုံး)

စစ်ကိုင်း

၃၃၈၈

၁၆

၇၈၇၅၉

၉၃

၇၉

၇၉

ရွှေဘို

၁၄

၆၃၉၁

၅၄၇

၂၇၁

၁၃၀၇၉၅

၁၇၈

၃၆၀၈၆

၄၀၅၃၁

မုံရွာ

၁၆

၇၂၆၃

-

-

၂၀၅၆၅၀

-

၇၉၁၃

၄၉၄၂၅

ယင်းမာပင်

၄၆၇

-

၂၉၆၇၆

-

၈၃၅၂

၈၇၀၂

ကသာ

၁၀

၄၇၈၈

၅၆၉၂

၄၁၂

၂၅၀၇၀

၄၈

၇၅၄၅

၇၅၄၅

ကလေး

၁၈၁၉

-

၅၇၇၇၇

၅၀

၄၅၈၅၀

၁၉၃၅၀

တမူး

၉၅၁

၁၉၇၆၀

၂၅

၆၆၂၉

၆၆၂၉

မော်လိုက်

၆၈

၆၇၂၀

-

၁၅၀၁

၁၅၀၁

ခန္တီး

၂၈၅

၃၀

-

၂၅၅၀၀

-

၁၁၂၀၀

၆၂၅၀

၁၀

နာဂဒေသ

-

၁၂

-

၁၅၈၂

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၇၆

၄၅

၂၅၄၂၀

၆၃၀၀

၇၀၃

၅၈၁၂၈၉

၃၉၄

၁၂၅၁၅၅

၁၄၀၀၁၂

         

             စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူဦးရေ(၅၂၀၈၃၃၇)ဦးရှိရာဖုန်း(၆၁၄၁၀၆)လုံးအသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့်  ဖုန်းသုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ(၁၁.၇၉%) ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)       အသံလွှင့်ရုံ/ထပ်ဆင့်လွှင့်ရုံ

စဉ်

ခရိုင်

အသံလွှင့်

ရုံပေါင်း

ထပ်ဆင့်အသံလွှင့်ရုံ ပေါင်း

မိုင်ခရိုဝေ့ စခန်းပေါင်း

ရေဒီယို

လွှင့်ရုံ

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

-

-

ရွှေဘို

မုံရွာ

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

ကသာ

-

ကလေး

-

-

တမူး

-

မော်လိုက်

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၂

၁၅

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon