ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနေ့စဉ်အခြေခံစားသောက်ကုန် ကုန်စျေးနှုန်းများအခြေအနေ ၂၀၁၅ ဇွန်လ ၄ ရက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေ့စဉ်အခြေခံစားသောက်ကုန် ကုန်ဈေးနှုန်းများ အခြေအနေကို အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြထားပါသည်။ ယခုဖော်ပြပါ ဈေးနှုးန်များသည် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့အထိ စာရင်းကောက်ခံရရှိသော ကုန်ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။


စဉ် ကုန်ပစ္စည်း
အမျိုးအမည်
အမျိုးအစား ​ရေ တွက်ပုံ စစ်ကိုင်း မုံရွာ ရွှေဘို ကလေးကသာ
စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်)
ယခင်ယခု ယခင်ယခု ယခင်ယခု ယခင်ယခု ယခင်ယခု
ဆန်ပေါ်ဆန်းပြည် ၁၈၀၀၁၈၀၀ ၁၈၀၀၁၈၀၀ ၁၈၀၀၁၈၀၀ --- -
 ဆန်ဧရာမင်းပြည် ၁၅၀၀၁၅၀၀ ၁၅၀၀၁၅၀၀ ၁၅၀၀၁၅၀၀ ၁၅၀၀၁၅၀၀ --
 ဆန်မှော်ဘီ - ၂ပြည် --- --- --၁၂၅၀ ၁၂၅၀
 ဆန်ချင်း - ၃ပြည် --- --- --၁၂၅၀ ၁၂၅၀
‌ေမြပဲဆီ ပိဿာ ၄၃၀၀၄၃၀၀ ၄၂၀၀၄၂၀၀ ၄၁၀၀၄၁၀၀ ၄၄၀၀၄၄၀၀ ၄၄၀၀၄၄၀၀
နှမ်းဆီ ပိဿာ ၄၂၀၀၄၂၀၀ ၄၀၀၀၄၀၀၀ ၄၀၀၀၄၀၀၀ ၄၃၀၀၄၃၀၀ ၄၀၀၀၄၀၀၀
စားအုန်းဆီ ပိဿာ ၁၆၅၀၁၆၅၀ ၁၆၅၀၁၆၅၀ ၁၆၀၀၁၆၀၀ ၁၉၀၀၁၉၀၀ ၁၉၀၀၁၉၀၀
ရောနှောဆီ ပိဿာ ၂၁၀၀၂၁၀၀ ၂၀၀၀၂၀၀၀ ၂၀၀၀၂၀၀၀ ၂၅၀၀၂၅၀၀ --
ကြက်သား ပိဿာ ၆၂၀၀၆၂၀၀ ၆၃၀၀၆၃၀၀ ၆၆၀၀၆၆၀၀ ၆၈၀၀၆၈၀၀ ၇၂၀၀၇၂၀၀
ဝက်သား ပိဿာ ၉၀၀၀၉၀၀၀ ၈၀၀၀၈၀၀၀ ၈၀၀၀၈၀၀၀ ၈၀၀၀၈၀၀၀ ၈၀၀၀၈၀၀၀
အမဲသား ပိဿာ ၉၀၀၀၉၀၀၀ ၉၀၀၀၉၀၀၀ ၈၅၀၀၉၀၀၀ ၈၀၀၀၈၀၀၀ ၉၀၀၀၉၀၀၀
ဘဲဥ လုံးရေ(၁၀) ၁၃၅၀၁၃၅၀ ၁၃၀၀၁၃၀၀ ၁၃၀၀၁၃၀၀ ၁၇၅၀၁၇၅၀ ၁၃၅၀၁၃၅၀
၁၀ကြက်ဥ လုံးရေ(၁၀) ၁၁၀၀၁၁၀၀ ၁၁၀၀၁၁၀၀ ၁၁၀၀၁၁၀၀ ၁၂၀၀၁၂၀၀ ၁၁၀၀၁၁၀၀
၁၁ငါးကြင်း ပိဿာ ၅၂၀၀၅၂၀၀ ၅၅၀၀၅၅၀၀ ၅၂၀၀၅၂၀၀ ၆၀၀၀၆၀၀၀ ၆၀၀၀၆၀၀၀
၁၂ခရမ်းချဥ်သီး ပိဿာ ၆၅၀၆၅၀ ၆၀၀၆၅၀ ၆၅၀၇၀၀ ၈၀၀၈၀၀ ၆၅၀၆၅၀
၁၃အာလူး ပိဿာ ၉၅၀၉၅၀ ၉၅၀၉၅၀ ၉၀၀၉၀၀ ၁၁၅၀၁၁၅၀ ၉၅၀၉၅၀
၁၄ငရုတ်သီးခြောက် ပိဿာ ၃၈၀၀၃၈၀၀ ၃၆၀၀၃၆၀၀ ၃၆၀၀၃၆၀၀ ၅၀၀၀၅၀၀၀ ၄၀၀၀၄၀၀၀
၁၅ကြက်သွန်ဖြူ ပိဿာ ၂၈၅၀၂၈၅၀ ၂၇၀၀၂၇၀၀ ၂၈၀၀၂၈၀၀ ၂၇၀၀၂၇၀၀ ၂၉၅၀၂၉၅၀
၁၆ကြက်သွန်နီ ပိဿာ ၄၅၀၄၅၀ ၄၅၀၄၅၀ ၅၀၀၅၀၀ ၅၅၀၅၅၀ ၆၀၀၆၀၀
၁၇ဆား ပိဿာ ၃၀၀၃၀၀ ၃၀၀၃၀၀ ၃၀၀၃၀၀ ၃၀၀၃၀၀ ၄၀၀၄၀၀
၁၈ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ ၃၂၀၀၃၂၀၀ ၃၂၀၀၃၂၀၀ ၃၂၀၀၃၂၀၀ ၃၃၀၀၃၃၀၀ ၃၄၀၀၃၄၀၀
၁၉ဓာတ်ဆီ ဂါလံ ၃၈၀၀၃၈၀၀ ၃၈၀၀၃၈၀၀ ၃၆၀၀၃၆၀၀ ၃၈၀၀၃၈၀၀ ၃၈၀၀၃၈၀၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေ့စဉ်အခြေခံစားသောက်ကုန် ကုန်စျေးနှုန်းများ အခြေအနေ ၂၀၁၅ ဇွန်လ ၃ ရက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေ့စဉ်အခြေခံစားသောက်ကုန် ကုန်ဈေးနှုန်းများ အခြေအနေကို အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန်ဖော်ပြထားပါသည်။ ယခုဖော်ပြပါ ဈေးနှုန်းများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ အထိ စာရင်းကောက်ခံရရှိသော ကုန်ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။

 

 

စဉ် ကုန်ပစ္စည်း
အမျိုးအမည်
အမျိုးအစား ​ရေ တွက်ပုံ စစ်ကိုင်း မုံရွာ ရွှေဘို ကလေး ကသာ
စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်) စျေးနှုန်း(ကျပ်)
ယခင် ယခု ယခင် ယခု ယခင် ယခု ယခင် ယခု ယခင် ယခု
ဆန် ပေါ်ဆန်း ပြည် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ - - - -
  ဆန် ဧရာမင်း ပြည် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ - -
  ဆန် မှော်ဘီ - ၂ ပြည် - - - - - - - - ၁၂၅၀ ၁၂၅၀
  ဆန် ချင်း - ၃ ပြည် - - - - - - - - ၁၂၅၀ ၁၂၅၀
‌ေမြပဲဆီ   ပိဿာ ၃၉၀၀ ၄၃၀၀ ၄၀၀၀ ၄၂၀၀ ၃၉၀၀ ၄၁၀၀ ၄၀၀၀ ၄၄၀၀ ၄၀၀၀ ၄၄၀၀
နှမ်းဆီ   ပိဿာ ၄၅၀၀ ၄၂၀၀ ၄၃၀၀ ၄၀၀၀ ၄၄၀၀ ၄၂၀၀ ၄၆၀၀ ၄၃၀၀ ၄၅၀၀ ၄၀၀၀
စားအုန်းဆီ   ပိဿာ ၁၅၅၀ ၁၆၅၀ ၁၅၅၀ ၁၆၅၀ ၁၅၅၀ ၁၆၀၀ ၁၈၅၀ ၁၉၀၀ ၁၈၅၀ ၁၉၀၀
ရောနှောဆီ   ပိဿာ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ - - - -
ကြက်သား   ပိဿာ ၆၂၀၀ ၆၂၀၀ ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ ၆၆၀၀ ၆၆၀၀ ၆၈၀၀ ၆၈၀၀ ၇၂၀၀ ၇၂၀၀
ဝက်သား   ပိဿာ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀
အမဲသား   ပိဿာ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
ဘဲဥ   လုံးရေ(၁၀) ၁၃၀၀ ၁၃၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၇၀၀ ၁၇၅၀ ၁၃၀၀ ၁၃၅၀
၁၀ ကြက်ဥ   လုံးရေ(၁၀) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၁၁ ငါးကြင်း   ပိဿာ ၅၂၀၀ ၅၂၀၀ ၅၅၀၀ ၅၅၀၀ ၅၂၀၀ ၅၂၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
၁၂ ခရမ်းချဥ်သီး   ပိဿာ ၆၀၀ ၆၅၀ ၅၅၀ ၆၀၀ ၆၀၀ ၆၅၀ ၇၀၀ ၇၅၀ ၆၀၀ ၆၅၀
၁၃ အာလူး   ပိဿာ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀
၁၄ ငရုတ်သီးခြောက်   ပိဿာ ၃၈၀၀ ၃၈၀၀ ၃၆၀၀ ၃၆၀၀ ၃၆၀၀ ၃၆၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
၁၅ ကြက်သွန်ဖြူ   ပိဿာ ၂၈၀၀ ၂၈၅၀ ၂၆၅၀ ၂၇၀၀ ၂၆၀၀ ၂၈၀၀ ၂၆၀၀ ၂၇၀၀ ၂၉၀၀ ၂၉၅၀
၁၆ ကြက်သွန်နီ   ပိဿာ ၄၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၅၀ ၅၅၀ ၆၀၀ ၆၀၀
၁၇ ဆား   ပိဿာ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀
၁၈ ဒီဇယ်ဆီ   ဂါလံ ၃၂၀၀ ၃၂၀၀ ၃၁၀၀ ၃၂၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀ ၃၂၀၀ ၃၃၀၀ ၃၃၀၀ ၃၄၀၀
၁၉ ဓာတ်ဆီ   ဂါလံ ၃၆၀၀ ၃၈၀၀ ၃၆၀၀ ၃၈၀၀ ၃၂၀၀ ၃၆၀၀ ၃၆၀၀ ၃၈၀၀ ၃၆၀၀ ၃၈၀၀

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon