ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ်သူဦးရေ

၄၇။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

အစိုးရ၀န်ထမ်း

ဝန်ဆောင်မှု

စိုက်ပျိုးရေး

မွေးမြူရေး

အရောင်းအ၀ယ်

စက်မှုလက်မှု

ရေလုပ်ငန်း

ကျပန်း

အခြား

စုစုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၉၆၇၅

၂၉၇၇၈

၁၇၆၄၅၅

၈၇၇၀

၂၃၇၈၈

၉၃၁၁

၁၅၄

၃၆၆၂၄

၂၅၄၉၈

၃၂၀၀၅၃

ရွှေဘို

၅၈၈၆၁

၁၀၇၁၁

၃၇၂၇၃၃

၉၁၁၆၅

၅၉၃၉၅

၁၅၄၈၉

၇၈၇

၂၁၂၇၀၁

၁၀၀၈၈၉

၉၂၂၅၃၁

မုံရွာ

၁၅၅၃၇

၃၆၄၁၀

၁၁၀၃၉၃

၈၉၃၃

၅၂၉၃၀

၁၅၆၈၄

-

၁၂၈၂၆၅

၂၄၁၀၅

၃၉၁၆၅၇

ယင်းမာပင်

၉၉၀၀

၃၄၅၈

၁၄၃၉၇၇

၃၂၆၁၅

၁၅၀၆၁

၆၀၆၈

၉၂၅

၅၉၇၄၆

၅၁၄၄၆

၃၃၂၀၉၆

ကသာ

၁၃၅၁၀

၉၈၄၅

၂၈၁၄၃၉

၁၀၆၃၉

၃၈၇၆၅

၁၃၄၁၉

၁၃၀၂

၅၂၂၅၆

၅၁၃၄၃

၄၇၂၅၀၉

ကလေး

၇၃၆၆

၉၃၄၈

၉၉၄၆၉

၆၉၈၄

၉၈၄၁

၁၁၉၆

၁၈၆

၃၇၁၇၆

၉၁၃၁၆

၂၆၃၂၇၉

တမူး

၂၁၈၉

၂၁၂၀

၂၂၀၄၂

၅၀

၃၄၅၇

၂၃၃၈

-

၁၇၇၃၅

၇၄၁၃

၅၇၃၄၄

မော်လိုက်

၂၅၁၁

၁၂၈၇၂

၃၆၂၅၁

၁၀၅၀

၁၈၂၀

၅၂၀၀

၁၅၂

၁၃၅၀၃

၁၂၃၅၆

၈၅၇၁၅

ခန္တီး

၂၉၂၂

၆၂၁

၁၆၀၂၃

၅၅၁၄၁

၁၄၉၃၃

၈၃၉၂

၂၀

၁၃၆၄၂

၇၃၆၉

၁၁၉၀၆၃

၁၀

နာဂဒေသ

၁၆၄၇

-

၂၈၈၀၀

၁၉၈၀

၆၈၅၇

၄၀၆

-

၁၆၁၀၀

၅၇၈၀

၆၁၅၇၀

တိုင်းချုပ်

၁၂၄၁၁၈

၁၁၅၁၆၃

၁၂၈၇၅၈၂

၂၁၇၃၂၇

၂၂၆၈၄၇

၇၇၅၀၃

၃၅၂၆

၅၈၇၇၄၈

၃၇၇၅၁၅

၃၀၂၅၈၁၇


အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိသောအလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

အလုပ် လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ

လုပ်ငန်းခွင်ရှိ လုပ်သား ဦးရေ

အလုပ် လက်မဲ့ ဦးရေ

အလုပ် လက်မဲ့ နှုန်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၃၅၂၄၄၆

၃၂၀၀၅၃

၃၂၃၉၃

၉.၁၉

 

ရွှေဘို

၉၉၆၄၃၀

၉၂၂၅၃၁

၇၃၉၀၈

၇.၄၁

 

မုံရွာ

၄၈၃၈၉၀

၃၉၁၆၅၇

၆၃၁၆၁

၁၃.၀၅

 

ယင်းမာပင်

၃၄၁၉၈၂

၃၃၂၀၉၆

၉၈၈၆

၂.၈၉

 

ကသာ

၅၀၃၇၁၆

၄၇၂၅၀၉

၃၁၂၀၇

၆.၇

 

ကလေး

၃၀၆၁၅၀

၂၆၃၂၇၉

၄၂၈၇၁

၁၄.၀၀

 

တမူး

၆၇၃၈၄

၅၇၃၄၄

၁၀၀၄၀

၁၄.၈၉

 

မော်လိုက်

၉၂၄၁၈

၈၅၇၁၅

၆၇၀၂

၇.၂၅

 

ခန္တီး

၁၂၈၀၅၀

၁၁၉၀၆၃

၈၉၈၇

၇.၀၁

 

၁၀

နာဂဒေသ

၆၁၅၇၀

၅၃၂၀၇

၈၃၆၃

၁၄

 

တိုင်းချုပ်

၃၃၃၄၀၃၆

၃၀၁၇၄၅၄

၂၈၇၅၁၈

၈.၆၂

 

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon