ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-                                                                                                                                          ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ အသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅
ရည်မှန်းချက်တန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

တန်ဖိုး

‌အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မှု

တိုး

တက်မှု%

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး

၄၁၈၃၀၉၁.၉

၄၅၆၂၄၃၆.၆

၄၆၂၈၈၂၀.၈

၁၀၁.၅

၁၀.၇

ဝန်ဆောင်မှု

၅၄၄၅၉၅.၃

၆၃၆၄၄၂၀.၅

၆၁၄၁၅၁.၁

၉၆.၅

၁၂.၈

ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး

၁၀၈၀၀၅၀.၅

၁၁၃၀၁၅၈.၈

၁၁၈၀၈၂၅.၄

၁၀၄.၅

၉.၃

အသားတင်ထုတ် လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး

၅၈၀၇၇၃၇.၇

၆၃၂၉၀၁၅.၉

၆၄၂၃၇၉.၃

၁၀၁.၅

၁၀.၆

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ

          စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

၂၀၁၅-၁၆

၂၀၁၆-၁၇

၂၀၁၇-၁၈(ရည်မှန်းချက်)

စစ်ကိုင်း

၂၀၇၈၆၇၂

၂၃၃၄၉၀၄

၂၆၆၉၉၄၅

ရွှေဘို

၁၉၄၉၇၈၃ ၂၁၇၀၇၀၀ ၂၅၂၂၅၉၁

ကန့်ဘလူ

၁၄၆၄၉၃၇ ၁၆၇၉၀၈၉ ၁၈၇၅၉၃၇


မုံရွာ

၂၀၁၀၄၀၃ ၂၂၈၄၂၁၄ ၂၆၈၈၈၂၅


ယင်းမာပင်

၁၆၅၇၉၁၆ ၁၉၉၆၂၈၂ ၂၂၆၈၃၂၉


ကသာ

၁၂၆၇၂၄၆ ၁၃၇၁၆၅၅ ၁၄၇၉၉၀၃


ကလေး

၁၀၇၈၉၀၄ ၁၂၄၇၈၄၈ ၁၄၀၉၃၂၄


တမူး

၇၃၅၉၁၇ ၈၂၉၀၄၂ ၉၀၁၆၈၇


မော်လိုက်

၇၉၇၃၂၇ ၈၄၃၅၁၁ ၁၀၁၁၁၁၃

၁၀

ခန္တီး

၄၅၄၃၆၅ ၅၄၅၃၇၃ ၅၄၉၇၅၇

၁၁

နာဂဒေသ

၃၃၇၈၂၄ ၄၀၀၂၈၆ ၄၃၄၂၈၂

တိုင်းချုပ်

၁၅၂၈၃၉၀ ၁၇၂၈၆၅၂ ၁၉၇၀၇၁၈

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon