ဆက်သွယ်ရေး

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-                (က)     စာတိုက်၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်

စဉ်

ခရိုင်

စာတိုက်

ကြေး နန်း

တယ်လီဖုန်း အရေအတွက်

အင်တာနက် လက်ခံသူဦးရေ

အင်တာနက် အသုံးပြုသူဦးရေ

အော်တို ဖုန်း(လုံး)

IP star

Cord less

Mobile

လက်လှည့်ဖုန်း (လုံး)

စစ်ကိုင်း

၃၃၈၈

၁၆

၇၈၇၅၉

၉၃

၇၉

၇၉

ရွှေဘို

၁၄

၆၃၉၁

၅၄၇

၂၇၁

၁၃၀၇၉၅

၁၇၈

၃၆၀၈၆

၄၀၅၃၁

မုံရွာ

၁၆

၇၂၆၃

-

-

၂၀၅၆၅၀

-

၇၉၁၃

၄၉၄၂၅

ယင်းမာပင်

၄၆၇

-

၂၉၆၇၆

-

၈၃၅၂

၈၇၀၂

ကသာ

၁၀

၄၇၈၈

၅၆၉၂

၄၁၂

၂၅၀၇၀

၄၈

၇၅၄၅

၇၅၄၅

ကလေး

၁၈၁၉

-

၅၇၇၇၇

၅၀

၄၅၈၅၀

၁၉၃၅၀

တမူး

၉၅၁

၁၉၇၆၀

၂၅

၆၆၂၉

၆၆၂၉

မော်လိုက်

၆၈

၆၇၂၀

-

၁၅၀၁

၁၅၀၁

ခန္တီး

၂၈၅

၃၀

-

၂၅၅၀၀

-

၁၁၂၀၀

၆၂၅၀

၁၀

နာဂဒေသ

-

၁၂

-

၁၅၈၂

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၇၆

၄၅

၂၅၄၂၀

၆၃၀၀

၇၀၃

၅၈၁၂၈၉

၃၉၄

၁၂၅၁၅၅

၁၄၀၀၁၂

         

             စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူဦးရေ(၅၂၀၈၃၃၇)ဦးရှိရာဖုန်း(၆၁၄၁၀၆)လုံးအသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့်  ဖုန်းသုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ(၁၁.၇၉%) ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)       အသံလွှင့်ရုံ/ထပ်ဆင့်လွှင့်ရုံ

စဉ်

ခရိုင်

အသံလွှင့်

ရုံပေါင်း

ထပ်ဆင့်အသံလွှင့်ရုံ ပေါင်း

မိုင်ခရိုဝေ့ စခန်းပေါင်း

ရေဒီယို

လွှင့်ရုံ

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

-

-

ရွှေဘို

မုံရွာ

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

ကသာ

-

ကလေး

-

-

တမူး

-

မော်လိုက်

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၂

၁၅