ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီ၏စွမ်းအင်/လျှပ်စစ် ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)   ရေနံထုတ်လုပ်မှု

စဉ်

ခရိုင်

ရေနံတွင်းပေါင်း

တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှု

နိုင်ငံပိုင် (တွင်း)

ပုဂ္ဂလိက ပိုင် (တွင်း)

နိုင်ငံပိုင် (စည်)

ပုဂ္ဂလိကပိုင် (စည်)

စုစုပေါင်း (စည်)

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

ရွှေဘို

         

မုံရွာ

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်

-

၃၂၁

-

၁၀၁၅၆

၁၀၁၅၆

ကသာ

         

ကလေး

-

-

-

-

-

တမူး

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

၁၇၉၇

၁၇၉၇

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

-

၃၂၄

-

၁၁၉၅၃

၁၁၉၅၃

 

(ခ) ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်အရောင်းဆိုင်

စဉ်

ခရိုင်

ဆိုင် ပေါင်း

နိုင် ငံ ပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

တစ်နှစ်ရောင်းရမှု

ဒီဇယ် (စည်)

ဓါတ်ဆီ (စည်)

စုစုပေါင်း (စည်)

စစ်ကိုင်း

၂၀

-

၂၀

၄၅၇၇၄၃

၆၄၈၆၀၁

၁၁၀၆၃၄၄

ရွှေဘို

၂၆

-

၂၆

၅၈၉၆၅

၅၃၂၈၀

၁၁၂၂၄၅

မုံရွာ

၂၅

-

၂၅

၉၈၅၀၆

၂၂၉၂၁၇

၃၂၇၇၂၃

ယင်းမာပင်

-

၁၆၉၇၀

၆၃၁၀၆၅

၆၄၈၀၃၅

ကသာ

၃၈

-

၃၈

၃၄၀၈၂

၉၉၃၁၃

၁၃၃၃၉၅

ကလေး

၁၂

-

၁၂

၃၉၅

၂၅၅

၆၅၀

တမူး

-

၇၂

၁၆.၈

၈၉

မော်လိုက်

-

၇၂၀၀

၄၈၀၀

၁၂၀၀၀

ခန္တီး

-

၁၉၆

၂၁၆

၄၁၂

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၁၄၆

-

၁၄၆

၆၇၄၁၂၉

၁၆၆၆၇၆၄

၂၃၄၀၈၉၃

 

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု/ရရှိမှု

                   (၁)     နိုင်ငံပိုင်

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအမျိုးအစား

ရေအား (ရုံ)

သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ (ရုံ)

အင်ဂျင်

ဆိုလာ

စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

ရွှေဘို

-

-

-

၃၀၀၀၀

မုံရွာ

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်

-

-

-

၁၁၅

ကသာ

-

-

-

-

-

ကလေး

-

-

၃၁၄၃၀

တမူး

-

-

၁၁

-

၁၄၂၂

မော်လိုက်

-

-

-

၁၂၀၄၀၀

ခန္တီး

-

-

-

၁၀၀၀

၁၀

နာဂဒေသ

၄၄

-

-

၂၉၂.၂၅

တိုင်းချုပ်

၄၈

-

၃၂

-

၁၈၄၆၅၉.၂၅

 

                  (၂)     ပုဂ္ဂလိကပိုင်

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအမျိုးအစား

ရေအား (ရုံ)

သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့

ဆိုလာ

အင်ဂျင်

စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှု

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

ရွှေဘို

-

-

-

-

-

မုံရွာ

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

-

ကသာ

-

-

-

-

-

ကလေး

၁၉

-

၁၀

၃၉၁

၃၇၃၁.၃၂

တမူး

-

-

၁၀

၈၄၆၅

မော်လိုက်

-

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၆

-

၁၀

၄၀၁

၁၂၁၉၆

 

(၃)  လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု

စဉ်

ခရိုင်

လိုအပ်သည့် ပမာဏ(KW)

ရရှိသည့် ပမာဏ (KW)

သုံးစွဲသည့် ပမာဏ (KW)

လို/ပို ပမာဏ(KW)

စစ်ကိုင်း

၄၂၆၂

၄၁၆၂

၁၂၀၆၂

-

ရွှေဘို

၅၂၉၀၂

၃၇၁၂၆

၃၁၆၈၆

-

မုံရွာ

၄၁၂၃၂

၃၁၇၃၂

၃၄၀၃၂

-

ယင်းမာပင်

၄၂၈၈၀

၁၀၉၃၂

၁၀၄၀၀

-

ကသာ

၁၇၁၀၇

၁၁၀၉၅

၉၇၉၁

 

ကလေး

၁၆၀၂၅

၁၈၈၂

၁၅၉၂

-

တမူး

၁၀၃၄၅

၆၁၄၁.၇

၆၁၄၇.၇

-

မော်လိုက်

၂၁၀၀၀

၈၀၀

၆၈၆

-

ခန္တီး

၁၂၄၀

၁၀၄၀

၁၀၄၀

-

၁၀

နာဂဒေသ

၁၂၀

၂၉၂.၂၅

၂၉၂.၂၅

-

တိုင်းချုပ်

၂၀၇၁၁၃

၁၀၅၂၀၃

၁၀၇၇၂၉

-

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon