စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြအနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     စက်မှုဇုန်များ

စဉ်

ခရိုင်

စက်မှုဇုန် အရေအတွက်

စက်ရုံအရေ အတွက်

 
 

စစ်ကိုင်း

၃၃

 

ရွှေဘို

၄၆

 

မုံရွာ

၆၁၂

 

ယင်းမာပင်

-

 

ကသာ

-

-

 

ကလေး

၅၁

 

တမူး

-

-

 

မော်လိုက်

-

-

 

ခန္တီး

-

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၇

၇၂၀

 

 

(ခ)     စက်ရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအရေ အတွက်

နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

လုပ်သား အင်အား

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၅၇၈

 

ရွှေဘို

၂၃၅

၂၃၃

၂၈၂၁

 

မုံရွာ

၄၉

၄၇

၃၀၆၆

 

ယင်းမာပင်

၄၀၆၈

 

ကသာ

၁၀

၂၇၄၁

 

ကလေး

-

-

-

-

 

တမူး

-

-

-

-

 

မော်လိုက်

-

-

-

-

 

ခန္တီး

၁၈

-

၁၈

၁၀၇

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၂၃

၁၂

၃၁၁

၁၅၃၈၁

 

(ဂ)     အလုပ်ရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

အလုပ်ရုံ အရေ အတွက်

နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

လုပ်သား အင်အား

 
 

စစ်ကိုင်း

-

၂၂၆

 

ရွှေဘို

၂၉၂

-

၂၉၂

၁၄၃၈

 

မုံရွာ

၅၇၄

-

၅၇၄

၂၉၇၉

 

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

 

ကသာ

၂၀၁

၂၀၀

၆၀၈

 

ကလေး

-

-

-

-

 

တမူး

-

-

-

-

 

မော်လိုက်

-

၂၂၂

 

ခန္တီး

-

-

-

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၂၃

၁၂

၃၁၁

၁၅၅၂၂

 

 

(ဃ)    အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ

စဉ်

ခရိုင်

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ယက္ကန်း

စက်ချုပ်

မုန့်

ပန်းထိမ်

ပန်းပဲ

ပန်းချီ

ပန်းပု

အိုး

စစ်ကိုင်း

၄၉၇

၆၁၇

-

၄၁

၃၀

၁၆၈

ရွှေဘို

၁၅၂၇

၇၇၁

၇၉

၁၁၇

၁၁၉

-

-

၂၉

မုံရွာ

၂၈၂

၃၂၂

၁၉

၁၇

-

-

၁၀

ယင်းမာပင်

၁၉၀

၁၉၇

၃၀၆

၁၅

-

-

-

ကသာ

-

၁၄၁

၃၄

၆၅

၃၃

-

-

-

ကလေး

၁၀၆

၇၀

၃၇

၁၁

၁၀

-

-

-

တမူး

-

-

-

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

-

၄၃

၃၁

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

၂၁၄

-

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၆၀၂

၂၃၈၃

၄၉၀

၂၉၅

၂၁၉

၂၀၇