ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြအနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     စက်မှုဇုန်များ

စဉ်

ခရိုင်

စက်မှုဇုန် အရေအတွက်

စက်ရုံအရေ အတွက်

 
 

စစ်ကိုင်း

၃၃

 

ရွှေဘို

၄၆

 

မုံရွာ

၆၁၂

 

ယင်းမာပင်

-

 

ကသာ

-

-

 

ကလေး

၅၁

 

တမူး

-

-

 

မော်လိုက်

-

-

 

ခန္တီး

-

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၇

၇၂၀

 

 

(ခ)     စက်ရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

စက်ရုံအရေ အတွက်

နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

လုပ်သား အင်အား

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၅၇၈

 

ရွှေဘို

၂၃၅

၂၃၃

၂၈၂၁

 

မုံရွာ

၄၉

၄၇

၃၀၆၆

 

ယင်းမာပင်

၄၀၆၈

 

ကသာ

၁၀

၂၇၄၁

 

ကလေး

-

-

-

-

 

တမူး

-

-

-

-

 

မော်လိုက်

-

-

-

-

 

ခန္တီး

၁၈

-

၁၈

၁၀၇

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၂၃

၁၂

၃၁၁

၁၅၃၈၁

 

(ဂ)     အလုပ်ရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

အလုပ်ရုံ အရေ အတွက်

နိုင်ငံပိုင်

ပုဂ္ဂလိက ပိုင်

လုပ်သား အင်အား

 
 

စစ်ကိုင်း

-

၂၂၆

 

ရွှေဘို

၂၉၂

-

၂၉၂

၁၄၃၈

 

မုံရွာ

၅၇၄

-

၅၇၄

၂၉၇၉

 

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

 

ကသာ

၂၀၁

၂၀၀

၆၀၈

 

ကလေး

-

-

-

-

 

တမူး

-

-

-

-

 

မော်လိုက်

-

၂၂၂

 

ခန္တီး

-

-

-

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၂၃

၁၂

၃၁၁

၁၅၅၂၂

 

 

(ဃ)    အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ

စဉ်

ခရိုင်

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ယက္ကန်း

စက်ချုပ်

မုန့်

ပန်းထိမ်

ပန်းပဲ

ပန်းချီ

ပန်းပု

အိုး

စစ်ကိုင်း

၄၉၇

၆၁၇

-

၄၁

၃၀

၁၆၈

ရွှေဘို

၁၅၂၇

၇၇၁

၇၉

၁၁၇

၁၁၉

-

-

၂၉

မုံရွာ

၂၈၂

၃၂၂

၁၉

၁၇

-

-

၁၀

ယင်းမာပင်

၁၉၀

၁၉၇

၃၀၆

၁၅

-

-

-

ကသာ

-

၁၄၁

၃၄

၆၅

၃၃

-

-

-

ကလေး

၁၀၆

၇၀

၃၇

၁၁

၁၀

-

-

-

တမူး

-

-

-

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

-

၄၃

၃၁

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

၂၁၄

-

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၂၆၀၂

၂၃၈၃

၄၉၀

၂၉၅

၂၁၉

၂၀၇

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon