မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ်

မီးသတ်အင်အားနှင့် မီးသတ်ယာဉ် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိအခြေအနေ)

စဉ်

ခရိုင်

စခန်းအရေအတွက်

လူအင်အား

စက်ကိရိယာအင်အား

သ န္ဓေအင်အား

အရန်အင်အား

စုစုပေါင်း

မီးသတ်ယာဉ်

ရေသယ်ယာဉ်

အထောက် အကူပြု ယာဉ်

အပေါ့စားစက်

စစ်ကိုင်း

၆၇

၄၆၂၈

၄၆၉၅

၁၅

ရွှေဘို

၂၂

၉၇

၁၁၄၃၇

၁၁၅၃၄

၂၄

၁၈

၂၄

မုံရွာ

၇၅

၅၂၆၁

၅၃၃၆

၂၆

၂၀

၃၇

၁၆၃

ယင်းမာပင်

၁၆

၁၇၆၈

၂၃၈၈

၄၁၆၉

၂၂

၅၉

ကသာ

၉၄

၈၃၄၅

၈၄၄၅

၃၈

-

၃၈

ကလေး

၁၁

၄၃

၅၅၉၄

၅၆၃၇

၂၃

၁၁

တမူး

၁၁

၅၁၃

၅၂၄

၂၀

မော်လိုက်

၂၂

၃၀၀၆

၃၀၂၈

-

၁၄

ခန္တီး

၁၅

၂၂၄၂

၂၂၅၇

-

၁၃

၁၀

နာဂဒေသ

-

၁၄

၁၆၄၅

၁၆၅၉

-

-

တိုင်းချုပ်

၇၂

၂၂၀၆

၄၅၀၅၉

၄၇၂၈၄

၁၆၆

၆၂

၅၂

၃၅၁