ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက်(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိ)လူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

ခရိုင်

ဗုဒ္ဓ ဘာသာ

ခရစ် ယာန်

ဟိန္ဒူ

အစ္စ လာမ်

နတ်

အခြား

ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၅၀၀၀၂၀

၁၂၄၉

၉၂၈

၃၄၄၄

-

၁၅၆

၅၀၅၈၀၆

 

ရွှေဘို

၁၄၃၂၃၇၉

၈၇၄၅

၇၅၅

၄၅၁၁၉

-

၁၅

၁၄၈၇၀၁၃

 

မုံရွာ

၇၂၀၃၇၅

၁၅၁၃

၂၄၉

၁၅၄၉

-

၇၂၃၆၉၁

 

ယင်းမာပင်

၅၆၉၄၂၆

၂၁၅

၉၂၈

-

၅၇၃၅၈၀

 

ကသာ

၈၁၆၁၉၉

၄၈၂၉

၆၁၇

၃၀၉၅

-

၇၅၄

၈၂၅၅၀၄

 

ကလေး

၃၂၃၄၉၃

၁၅၂၅၁၀

၅၅၆

၅၅၈

-

၈၁

၄၇၇၁၉၈

 

တမူး

၇၃၇၀၂

၂၇၈၉၈

၂၇၈၀

၁၅၀

-

၁၃၇၅

၁၀၅၉၀၅

 

မော်လိုက်

၅၉၇၀၅

၅၉၂

၂၁

၄၃၈

-

-

၁၅၅၇၅၈

 

ခန္တီး

၂၀၉၀၇၄

၁၈၉၀၇

၃၁

၂၉၃

-

၂၂၈၃၁၄

 

၁၀

နာဂဒေသ

၅၂၅၃၂

၇၃၆၈၉

-

-

-

-

၁၂၆၂၂၁

 

တိုင်းချုပ်

၄၁၀၆၉၀၅

၂၉၀၁၄၇

၅၉၄၃

၅၅၅၇၄

-

၂၄၀၀

၅၂၀၈၉၉၀