ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

တရားစီရင်ရေး

တရားစီရင်ရေး

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်  တရားစီရင်ရေး ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)     အမှုကြီး(၁၀)မျိုး

စဉ်

ခရိုင်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်

ဖြစ်ပွားမှု

စွဲဆိုမှု

ပိတ်သိမ်းမှု

လက်ကျန်မှု

ဖြစ်ပွားမှု

စွဲဆိုမှု

ပိတ်သိမ်းမှု

လက်ကျန်မှု

စစ်ကိုင်း

၁၇

၁၇

-

-

၁၉

၁၇

-

ရွှေဘို

၅၇

၅၅

၆၁

၅၂

-

မုံရွာ

-

၂၉

၂၅

-

ယင်းမာပင်

၁၄

၁၄

-

-

၁၈

၁၄

-

ကသာ

၄၂

၃၅

၄၄

၄၁

ကလေး

၂၃

၂၃

-

၃၈

၃၁

တမူး

-

-

-

မော်လိုက်

-

၆၅

၆၂

-

ခန္တီး

၂၈

၂၆

-

၁၅

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၁၉၉

၁၈၆

၁၀

၂၉၇

၂၅၇

၃၅

(ခ)     အခြားအမှု(၇)မျိုး

စဉ်

ခရိုင်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်

ဖြစ်ပွားမှု

စွဲဆိုမှု

ပိတ်သိမ်းမှု

လက်ကျန်မှု

ဖြစ်ပွားမှု

စွဲဆိုမှု

ပိတ်သိမ်းမှု

လက်ကျန်မှု

စစ်ကိုင်း

၄၈၈

၄၂၃

၆၅

-

၅၄၆

၄၀၈

၃၄

၁၀၄

ရွှေဘို

၁၀၄၉

၉၆၂

၈၇

-

၁၂၁၉

၉၁၉

၉၇

၂၀၃

မုံရွာ

၃၀၀

၁၆၆

၁၀၇

၁၁၂၃

၇၀၇

၅၂

၃၆၄

ယင်းမာပင်

၂၆၈

၂၃၇

၁၂

၁၉

၃၀၅

၂၀၂

၃၈

၄၃

ကသာ

၆၇၄

၆၁၉

၅၀

၈၉၅

၇၃၆

၄၁

၁၁၈

ကလေး

၄၂၅

၃၈၆

၃၃

၅၉၅

၅၃၆

၅၉

-

တမူး

၁၃၈

၁၃၂

-

၅၁

၃၃

၁၅

မော်လိုက်

၈၂

၇၉

၉၀

၇၉

-

၁၁

ခန္တီး

၂၀၂

၁၇၁

၂၉

၇၅

၄၉

-

၂၆

၁၀

နာဂဒေသ

-

တိုင်းချုပ်

၃၉၃၂

၃၁၈၁

၂၆၉

၁၆၇

၄၉၀၄

၃၆၇၃

၃၂၆

၈၈၆

(ဂ)     ကြိုတင်ကာကွယ်မှု(၁၀)မျိုး

စဉ်

ခရိုင်

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်

ဖြစ်ပွားမှု

စွဲဆိုမှု

ပိတ်သိမ်းမှု

လက်ကျန်မှု

ဖြစ်ပွားမှု

စွဲဆိုမှု

ပိတ်သိမ်းမှု

လက်ကျန်မှု

စစ်ကိုင်း

၁၂၃၃

၁၂၃၁

-

၈၇၈

၈၇၁

ရွှေဘို

၃၀၅၄

၃၀၄၆

-

၂၂၁၁

၂၂၁၁

၁၀

၄၁

မုံရွာ

၃၅၁

၃၆၆

-

-

၁၄၉၅

၁၄၆၁

၃၀

ယင်းမာ ပင်

၈၇၃

၈၇၃

-

-

၇၉၃

၇၉၂

-

ကသာ

၁၉၂၆

၁၉၂၅

-

၁၄၅၁

၁၄၂၄

၂၂

ကလေး

၇၀၉

၇၀၉

-

-

၇၂၆

၇၂၀

တမူး

၁၈၅

၁၈၄

-

၁၂၀

၁၁၀

မော်လိုက်

၁၈၈

၁၈၇

-

၁၅၄

၁၄၉

ခန္တီး

၄၂၀

၄၁၈

-

၁၈၆

၁၆၉

-

၁၇

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၈၉၄၁

၈၉၄၁

၁၇

-

၈၀၁၄

၇၉၀၇

၃၅

၁၁၉

အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖွဲ့စည်းမှု

အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖွဲ့စည်းမှု

            စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ  ဖွဲ့စည်းမှု အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

မြို့နယ်

မြို့

ရပ် ကွက်

ကျေးရွာ အုပ်စု

ကျေးရွာ

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၆

၁၇၇

၃၇၂

 

ရွှေဘို

၄၁

၄၉၃

၁၅၈၅

 

မုံရွာ

၃၉

၁၇၅

၆၂၆

 

ယင်းမာပင်

၁၂

၁၈၅

၆၉၀

 

ကသာ

၃၃

၂၈၆

၁၂၈၂

 

ကလေး

၂၅

၁၃၈

၄၆၉

 

တမူး

၁၂

၂၁

၆၀

 

မော်လိုက်

၆၈

၂၅၅

 

ခန္တီး

၁၆

၁၀၄

၄၀၀

 

၁၀

နာဂဒေသ

၂၁

၁၁၆

၂၆၆

 

တိုင်းချုပ်

၃၇

၄၆

၂၂၉

၁၇၆၃

၆၀၀၅

 

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ

            စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ခရိုင်၊မြို့နယ်၊မြို့နှင့်ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ခရိုင်ရုံး

မြို့နယ်ရုံး

မြို့ ရုံး

ရပ်ကွက် ရုံးပေါင်း

ကျေးရွာ အုပ်စု ရုံးပေါင်း

စစ်ကိုင်း

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

-

၂၆

၁၇၇

ရွှေဘို

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

၄၁

၄၉၃

မုံရွာ

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

-

၃၉

၁၇၅

ယင်းမာပင်

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

-

၁၂

၁၈၅

ကသာ

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

-

၃၃

၂၈၆

ကလေး

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

-

၂၅

၁၃၈

တမူး

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

၁၂

၂၁

မော်လိုက်

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

-

၆၈

ခန္တီး

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

၁၀၄

၁၀

နာဂဒေသ

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

၂၀

၁၁၆

တိုင်းချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

၁၀

၃၇

၁၀

၂၁၉

၁၇၆၃

နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်မှု

နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်မှု

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ နေထိုင်သူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

နိုင်ငံခြားသား

စုစု ပေါင်း

တရုတ်

အိန္ဒိယ

ပါက စ္စတန်

ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်

ထိုင်း

အ ခြား

စစ်ကိုင်း

၆၃

၁၂၅

-

-

၁၉၈

ရွှေဘို

၃၅

၄၃၈

-

-

၂၆၈

၇၄၃

မုံရွာ

၁၇

၃၇

-

-

-

၁၈၃၉

၁၈၉၃

ယင်းမာပင်

၅၁၈

-

-

-

၅၂၃

ကသာ

၆၂၅

၄၅၃

၁၁၅၄

၁၁၅

-

၅၅

၂၄၀၂

ကလေး

၃၀

-

-

-

-

-

၃၀

တမူး

-

-

-

-

-

-

-

​မော်လိုက်

-

၂၁

-

-

-

-

၂၁

ခန္တီး

၄၇

-

၂၄၆

-

-

၁၂၄

၄၁၇

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၁၃၃၅

၁၁၁၅

၁၄၀၆

၁၁၅

-

၂၂၉၆

၆၂၆၇

လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့်ကျားမအချိုး

လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့်ကျားမအချိုး

၁၆။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏၂၀၁၅ခုနှစ် လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့် ကျားမအချိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

            (က)    လူဦးရေတိုးနှုန်းနှင့်ကျား၊မအချိုး

စဉ်

ခရိုင်

ယခင်နှစ် လူဦးရေ

ယခုနှစ် လူဦးရေ

တိုးလာ ဦးရေ

တိုးနှုန်း

ကျား/မအချိုး

ကျား

အချိုး

စစ်ကိုင်း

၅၀၄၀၉၂

၅၀၅၈၆၃

၁၇၀၄

၂.၀၃

၂၃၇၂၆၂

၂၆၈၆၀၁

၁:၂.၁၃

ရွှေဘို

၁၄၃၀၅၂၇

၁၄၈၇၀၁၃

၅၆၄၈၆

၃.၉၄

၂၆၉၀၆

၁၉၇၇၈

၁:၀.၇၄

မုံရွာ

၇၁၅၀၃၇

၇၂၃၆၉၁

၈၆၅၄

၁.၂၁

၃၃၉၂၄၇

၃၈၄၄၄၄

၁:၁.၁၃

ယင်းမာပင်

၅၆၅၁၉၁

၅၇၃၅၈၀

၈၃၉၀

၁.၄၈

၂၀၂၇၂၁

၂၂၁၉၅၃

၁:၁.၁

ကသာ

၈၁၃၄၃၀

၈၂၅၅၀၃

၁၂၀၇၃

၁.၄၈

၃၇၄၅၄၀

၄၀၁၈၆၅

၁:၁.၀၇

ကလေး

၄၆၅၇၂၃

၄၇၇၁၉၈

၁၁၄၇၅

၂.၄၆

၂၃၂၇၂၃

 ၂၄၄၄၇၅

၁:၁.၀၅

တမူး

၆၈၁၉၇

၁၀၅၉၀၅

၃၇၇၀၈

၅၅.၂၉

၅၁၉၆၀

၅၃၉၄၅

၁:၁.၀၄

မော်လိုက်

၁၅၄၀၁၂

၁၅၅၇၅၈

၁၇၄၆

၁.၁၃

၇၆၂၂၀

၇၉၅၃၈

၁:၁.၀၄

ခန္တီး

၂၁၇၄၃၂

၂၂၈၃၁၄

၁၀၈၈၂

၄.၇၆

၅၅၅၄

၅၃၂၈

၁:၀.၉၅

၁၀

နာဂဒေသ

၁၂၂၄၀၁

၁၂၅၅၁၂

၃၀၉၂

၂.၅၃

၆၁၉၉၁

၆၃၅၂၁

၁:၀.၁

တိုင်းချုပ်

၅၀၅၆၀၄၂

၅၂၀၈၃၃၇

၁၅၂၂၉၅

၃.၀၁

၂၄၈၉၀၇၄

၂၇၁၈၉၂

၁:၁.၁

 

 

လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

 

နေထိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေထိုင်ကြသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 

စဉ်

လူမျိုးစု အမည်

ဦးရေ

တိုင်းလူဦးရေ

တိုင်းလူဦးရေ၏%

ကချင်

၇၇၃၅

၅၁၉၀၂၉၆

၆၇၁၀၁.၄၄

ကယား

၄၅

၅၁၉၀၂၉၆

၁၁၅၃၃၉၉၁.၁

ကရင်

၉၁၅

၅၁၉၀၂၉၆

၅၆၇၂၄၅.၄၆

ချင်း

၂၀၈၀၁၅

၅၁၉၀၂၉၆

၂၄၉၅.၁၅

မွန်

၁၂၄

၅၁၉၀၂၉၆

၄၁၈၅၇၂၂.၅၈

ဗမာ

၄၅၅၀၇၉၅

၅၁၉၀၂၉၆

၁၁၄.၀၅

ရခိုင်

၉၉၇

၅၁၉၀၂၉၆

၅၂၀၅၉၁.၃၇

ရှမ်း

၂၅၀၀၄၀

၅၁၉၀၂၉၆

၂၀၇၅.၇၉

နာဂ

၁၃၇၉၅၀

၅၁၉၀၂၉၆

၃၇၆၂.၄၅

၁၀

ကဒူး

၁၄၈၈၃

၅၁၉၀၂၉၆

၃၄၈၇၃.၉၉

၁၁

ကနန်း

၁၃၁၀၉

၅၁၉၀၂၉၆

၃၉၅၉၃.၃၈

၁၂

အခြား

၅၆၈၈

၅၁၉၀၂၉၆

၉၁၂၄၉.၉၃

တိုင်းချုပ်

၅၁၉၀၂၉၆

၅၁၉၀၂၉၆

၁၀၀


Read more...

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇