ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-                                                                                                                                          ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ အသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅
ရည်မှန်းချက်တန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

တန်ဖိုး

‌အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မှု

တိုး

တက်မှု%

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး

၄၁၈၃၀၉၁.၉

၄၅၆၂၄၃၆.၆

၄၆၂၈၈၂၀.၈

၁၀၁.၅

၁၀.၇

ဝန်ဆောင်မှု

၅၄၄၅၉၅.၃

၆၃၆၄၄၂၀.၅

၆၁၄၁၅၁.၁

၉၆.၅

၁၂.၈

ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး

၁၀၈၀၀၅၀.၅

၁၁၃၀၁၅၈.၈

၁၁၈၀၈၂၅.၄

၁၀၄.၅

၉.၃

အသားတင်ထုတ် လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး

၅၈၀၇၇၃၇.၇

၆၃၂၉၀၁၅.၉

၆၄၂၃၇၉.၃

၁၀၁.၅

၁၀.၆

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ

          စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်

၂၀၁၂-၁၃

၂၀၁၃-၁၄

၂၀၁၄-၁၅

စစ်ကိုင်း

၉၈၉၈၈၀

၁၀၄၇၂၇၇

၁၁၇၇၄၈၆

ရွှေဘို

၉၁၃၁၆၀၄

၁၀၂၉၉၁၄၀

၂၂၁၀၆၀၅၄

မုံရွာ

၄၁၁၉၆၀၂

၁၀၈၇၇၄၄

၁၇၅၁၆၉၈

ယင်းမာပင်

၃၈၈၆၂၇၂

၄၂၆၆၄၈၁

၄၉၆၅၈၈၃

ကသာ

၆၄၃၆၅၁

၇၆၇၀၁၁

၈၄၈၅၀၄

ကလေး

၁၈၅၉၆၆၃

၂၀၈၈၂၀၇

၂၄၆၄၈၃၆

တမူး

၁၇၄၂၂၆၇

၂၀၀၅၁၂၂

၂၂၆၄၂၅၆

မော်လိုက်

၅၂၁၉၆၂

၅၇၁၁၅၂

၆၄၃၉၈၈

ခန္တီး

၄၅၂၁၁၄

၄၈၈၅၀၀

၅၅၈၇၉၅

၁၀

နာဂဒေသ

၁၇၈၅၅၈

၁၉၇၉၄၄

၂၅၁၂၂၆

တိုင်းချုပ်

၂၃၅၂၅၅၇၃

၂၂၈၁၈၅၇၈

၃၇၀၃၂၇၂၆

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇