ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ကဏ္ဍ အလိုက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

                      သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

         ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

ခရိုင်

အသင်းအရေအတွက်

ချေးငွေထုတ်ချေးပေးနိုင်မှု

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၄၂၃

၄၂၃

၄၂၃

၄၂၃

ရွှေဘို

၉၁၅

၈၈၅

၁၂၇၀၂၁၄.၁၂၅

၁၁၈၁၇.၂၀

မုံရွာ

၇၇၃

၁၀၆၄

၁၃၂၇.၄၂

၂၃၇၀.၁၂

ယင်းမာပင်

၆၅၈

၆၄၄

၁၄၄၅.၇၆

၂၃၄၁.၆၆

ကသာ

၁၀၂၅

၈၈၉

၁၁၆၉၀.၁၈၂

၁၁၆၉၂.၀၆

ကလေး

၃၃၃

၂၆၆

၇၂၂၇.၀၉

၇၆၈၄

တမူး

၇၇

၇၁

၂၀၅.၉၆

၁၈၈.၇၆

မော်လိုက်

၁၅၄

၁၅၄

၁၉၀၈.၃၁

၁၉၀၈.၃၁

ခန္တီး

၁၅၃

၁၅၃

၄၅၉.၀၅

၄၇၁.၅၀၂

၁၀

နာဂဒေသ

၃၁

၃၁

၂၁၄၄.၃

၂၁၄၄.၃

တိုင်းချုပ်

၄၅၄၂

၄၅၈၀

၁၂၉၇၀၄၅.၂၀

၄၁၀၄၀.၉၁


                         ကျေးလက်လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်

လမ်း၊ တံတား

ဆက်သွယ်ရေး

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စာကြည့်တိုက် (နိုင်ငံတော်)

သောက်သုံးရေ ရရှိရေး

လမ်း(မိုင်)

တံတား (စင်း)

တယ်လီဖုန်း

အင်တာနက်

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၃၁/၆.၉၉

၃၁/၆.၉၉

၁၄

၁၄

၃၄၀၀

၃၂၉၈

၉၆

၇၃

၂၁

၂၁

ရွှေဘို

၈၄/၉.၉၂

၈၄/၉.၉၂

၂၄

၂၄

၆၅၈၀

၃၆၅၈၀

၄၀၀၃

၃၄၀၀၃

၁၈

၁၈

၅၄

၅၄

မုံရွာ

၁၈

၁၈

၅၅၆၁၂

၆၉၈၈၈

၄၅၆

၉၀၈၇

၅၀

၅၀

ယင်းမာပင်

၄၄/၅

၃၉

၃၁

၂၄

၄၃၃၄

၃၉၉၈

-

-

၁၉၇

၁၆၆

၃၃

၃၃

ကသာ

၁၃၃/၀.၂၂

၂၉၉/၀.၈၉

၉၁

၁၀၅

၂၇၃၄၅

၉၄၉၂၆

-

၂၂၄၈

၃၅

၁၂၄

၁၂၃

ကလေး

၅၅၀/၆

၅၅၀/၆

၄၅၁၆၄

၁၇၀၃

-

-

တမူး

-

-

-

-

၉၆၀

၉၅၁

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

၀.၁၂၅

၁၂၆/၀.၁၅၂

-

၉၉၀၂

-

-

၃၂၀

၁၂၇

၃၂၆

၁၈၁

၁၀

နာဂဒေသ

၁၀

၁၀

-

-

-

-

-

၁၁၀

တိုင်းချုပ်

၈၇၃/၄.၂၅၅

၁၁၅၉/၇.၉၅၂

၁၈၃

၁၉၈

၉၈၂၃၇

၂၆၄၇၁၀

၄၅၆၃

၄၇၁၁၉

၅၆၂

၄၇၃

၆၂၆

၄၈၀


       ကျေးလက်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ခရိုင်

နိုင်ငံတော်မှဆောင်ရွက်သည့်ရွာ

ပြည်သူလူထု/အဖွဲ့အစည်းမှ ဆောင်ရွက်သည့်ရွာ

 

လျာ ထား

ပြီး စီး

ကုန်ကျငွေ

လျာ ထား

ပြီးစီး

ကုန်ကျ ငွေ

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

-

-

၁၈

၁၉၆၈.၀၀

 

ရွှေဘို

၄၂

၃၈

၉၀၆.၂၁

၁၄၄

၄၃

၇၇၆၆.၀၄၃

 

မုံရွာ

-

-

-

၁၄

၁၉၆၅၁၅၀

 

ယင်းမာပင်

၂၁

၂၁

၈၀၈.၃၅၅

၁၁

၃၀၇၀

 

ကသာ

၄၉

၃၀

၆၆၁.၂၇၃

၁၁၆

၅၀

၁၁၇၈၀.၂၄

 

ကလေး

၁၇၃

၁၆၀

၅.၂

၆၁

၆၇

၁၅၄.၃၂၅

 

တမူး

၁၄

၂၄၁.၄

-

-

-

 

မော်လိုက်

၁၀

-

၂၆.၀၉

 

ခန္တီး

၄၀

၂၀

၉၇၁၂၅၀၀

၃၂၀

၂၂၅

၂၅၀

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၃၅၉

၂၈၃

၉၇၁၅၁၂၂.၄၄

၆၈၄

၄၂၈

၁၉၉၀၁၆၄.၇၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သဘာဝပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

စဉ်

ခရိုင်

နိုင်ငံပိုင်စိုက်ခင်း

ကျေးရွာပိုင်စိုက်ခင်း

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

-

-

ရွှေဘို

၁၄၅

၁၁၀

၂၁၃

၂၁၃

မုံရွာ

၁၀၀

၂၅၀

၅၃

၉၄

ယင်းမာပင်

၁၇၀

၁၇၀

၁၂

၁၁

ကသာ

၅၂၀၅

၅၁၅၅

၁၀၉

၁၀၈

ကလေး

၂၀၀

၂၀၀

တမူး

၅၀

၅၀

-

-

မော်လိုက်

၁၄၀၀

၁၄၀၀

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

၃၄၇၀၀

၃၈၄၁၈

တိုင်းချုပ်

၇၂၇၀

၇၃၃၅

၃၅၀၉၀

၃၈၈၄၇

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇