ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ကဏ္ဍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

စဉ်

ခရိုင်

စိုက်ပျိုးမြေဧက

အစုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု

စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေ

ပေါင်းစည်းလယ်ယာ ဆောင်ရွက်မှု

လျာထား (ဧက)

ပြီးစီး (ဧက)

လျာထား (ဧက)

ပြီးစီး (ဧက)

လျာထား (ကျပ်သန်း)

ပြီးစီး

 (ကျပ်သန်း)

လျာထား

ပြီးစီး

ဧက

ဦး

ရေ

ဧက

ဦး

ရေ

စစ်ကိုင်း

၄၇၂၆၄၁

-

-

-

၃၄၈၉၄

၂၉၁၃၀.၂၀

၂၉.၃

ရွှေဘို

၂၃၃၄၅၀၅

၂၃၅၁၆၂၁

၂၂၀၀

၂၂၀၀

၁၆၃၀၂၁.၁၆

၁၁၅၆၀၀.၄၆

၁၅၁.၅

၁၁

၁၅၁.၅

၁၁

မုံရွာ

၉၀၄၄၄၅

၁၃၃၅၇၉၂

-

၂၇၄၀

၆၂၃၃၃.၅၇

၆၃၈၅၀.၃၂

၂၀

-

-

ယင်းမာပင်

၇၂၃၄၀၃

၆၉၁၆၇၄

၁၀၁၅၆

၈၉၃၃

၂၄၄၉၄.၀၈

၂၄၂၉၄.၃၂

-

-

ကသာ

၆၆၅၉၅၂

၇၄၁၆၇၀

၁၂၈၈၆၉

၁၂၈၈၆၉

၈၂၂၅၄.၁၈

၇၈၅၁၇.၉၈

၆၆၀.၅

၂၉၃

၃၀၁.၅

၂၈၆

ကလေး

၂၄၂၀

၂၄၂၀

-

-

၁၄၀၃၁၆.၂၀

၁၄၀၃၁၆.၂၀

၅၃၀.၈၀

၂၅

၃၃၁.၆၅

၂၅

တမူး

၃၄၀၇၂

၃၅၉၅၉

-

-

၂၄၇၃.၅

၁၉၇၁.၀၂

၃၄၂

၁၁၃

မော်လိုက်

၁၀၆၈၁၈

၁၀၃၃၃၇.၄၁

-

-

၃၈၂၄.၄၄

၃၈၇၁.၉၄

၁၀

၁၀

ခန္တီး

၈၄၄၉၉၉

၁၂၄၃၅၆

၉၆၅.၀၆

၉၆၅.၀၆

၃၂၆.၆၀

၃၂၆.၆၀

၃၂.၀၀

၁၁.၀၀

၃၇.၀၀

၁၀

နာဂဒေသ

၂၇၈၈၀

၂၄၁၀၄

-

-

၄၃၆

၄၃၆

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၆၁၁၇၁၃၅

၅၄၁၀၉၃၃.၄၁

၁၄၂၁၉၀.၀၆

၁၄၃၇၀၇.၀၆

၅၁၄၃၇၃.၇၃

၄၅၈၃၁၅.၀၄

၁၇၄၈.၈၀

၃၅၀

၉၈၁.၉၅

၃၆၆

           

                မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

စဉ်

ခရိုင်

စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေး

အရင်းအနှီး/ချေးငွေ(ကျပ်သန်း)

ဧက

သားငါးကောင်ရေ

အစုအဖွဲ့

နိုင်ငံတော်

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

အသေးစား ပုဂ္ဂလိက

လျာ ထား

ပြီး

စီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

လျာ ထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

၂၂.၅

၂၂.၅

-

-

-

-

ရွှေဘို

၆.၅၉

၆.၅၉

၂၀.၃၇

၅၄၃၉၈.၃၇

၈၈

၁၈၈

၄၁.၁၈

၄၁.၁၈

၂၇.၇

၅.၇

-

-

မုံရွာ

၃၈၇.၀၀၅

၃၁၅.၄၂

၀.၉၀

၁၁၈.၃

၅၂

-

၂၈၉

၁၀၃.၇၅

၁၇၇.၂၇

၃၁၃.၄၂

၉.၄၀

ယင်းမာပင်

၃၇

၂၀

-

၉၀၀၀

-

-

၃.၅

၃.၅

၂၃၈.၄

၁၅

၁၀

၁၀

ကသာ

၃၃၅.၄၆

၂၃၇.၆၆

၃၀၃၄၇.၉၃

၃၀၁၀၇.၂

၃၇

၂၇

၁၇၂၇

၁၇၂၇

၅၇.၄၁၃

၀.၆၅

-

-

ကလေး

၂၀၀

၂၀၀

-

-

၂၀

၂၀

၄၀၀

၄၀၀

-

-

-

-

တမူး

-

၆.၃၄၅

-

၀.၀၂၁

-

-

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

၁.၇၀

၅.၄၀

-

-

၀.၇၅

၀.၇၅

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၂၁၄

၂၁၄

၇၁၇.၀၀

၇၁၇.၀၀

၁၂၉.၇၅

၁၂၉.၇၅

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

၂၁၄၉၀၇

၂၀၃၄၄၈

-

-

-

-

၁၈၄၈.၃

၁၈၄၈.၃

-

-

တိုင်းချုပ်

၉၆၆.၀၆

၇၈၆.၀၂

၂၄၅၂၇၇.၉

၂၉၇၀၇၇.၂၉

၃၆၇

၅၀၂

၂၈၈၉.၄၃

၃၁၇၈.၄၃

၂၄၀၅.၃၁၃

၂၁၇၆.၆၇

၃၂၃.၄၂

၁၉.၄၀


           ကျေးလက်ဒေသအသေးစား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

                                                                                                                                                                                        ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

ခရိုင်

ချေးငွေ(အစိုးရ)

ချေးငွေ(ကုမ္ပဏီ)

ချေးငွေ(အဖွဲ့အစည်း)

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

၂၀၀၀

၃၈၉၁.၅

ရွှေဘို

၁၃၇၆၂.၁၀

၁၃၄၇၉.၉၀

၂၃.၇

၂၃.၇

၀.၉

၀.၉

မုံရွာ

၀.၃၅

၀.၃၅

၀.၂

၀.၂

၆.၇၅

၁၆.၇၇

ယင်းမာပင်

၁၂.၅

၁၂.၅

၉၁.၁၀

၃၃၆.၁

ကသာ

၁၀၀.၅၀

၁၀၀.၅၀

-

-

၃၃

၇၇.၆

ကလေး

၅၆၉.၅၀

၅၆၉.၅၀

-

-

-

-

တမူး

၁၅

၁၅

-

-

-

-

မော်လိုက်

၅၀.၀၀

၅၀.၀၀

-

-

၀.၁၅

၀.၁၅

ခန္တီး

၆၀.၀၀

၆၀.၀၀

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

၅၇၁.၄

၅၇၁.၄

တိုင်းချုပ်

၁၄၅၅၈.၄၅

၁၄၂၇၆.၂၅

၃၆.၄

၃၆.၄

၇၀၃.၃၀

၁၀၀၂.၉၂

                အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု                                                                                                                                                                           ကျပ်သန်းပေါင်း

စဉ်

ခရိုင်

အစုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှု

အစုအဖွဲ့ အရင်းအနှီး

ချေးငွေထုတ်ချေးမှု

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

လျာ

ထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၂၀၀၀

၃၈၉၁.၅

-

-

၂၀၀၀

၃၈၉၁.၅

ရွှေဘို

၃၆၀

၃၄၅

၅၃၈၆.၈၃

၅၁၇၉.၉၈

၆၇၆၇.၅၈

၈၇၅၀.၃၉

မုံရွာ

၃၃၀

၃၆၆

၃၃၃.၇၇

၃၃၃.၇၇

၃၉.၈၄

၅၃.၉၄

ယင်းမာပင်

၃၈၅

၃၈၈

၁၅.၁

၁၅.၁

၇၈.၂၆

၇၁၃.၂၆

ကသာ

၉၄

၆၀

၁၄၉.၀၀

၈၉.၀၀

၁၇၇.၆၀

၂၂၆၀၆.၈၀

ကလေး

၅၀

၅၀

၅၀

၅၀

တမူး

၇၇

၇၁

၇၇

၇၁

၂၀၅.၀၆

၁၈၈.၇၆

မော်လိုက်

၁၉၀

၁၉၀

၁၈.၀၀

၁၈.၀၀

၂၈.၀၀

၂၈.၀၀

ခန္တီး

၁၁

၂၄၆.၅၀

၂၂.၅၀

၂၉၁.၀၀

၆၇.၀၀

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

၂၁၄၄.၃

၂၁၄၄.၃

တိုင်းချုပ်

၃၄၅၂

၅၃၂၂.၅

၆၂၇၆.၂၀

၅၇၇၉.၃၅

၁၁၇၈၁.၆၄

၃၈၄၉၃.၉၅

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇