စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်ရတနာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
(၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်  ၂။)
၁၃၇၃ခုနှစ်၊ တပေါင်း လပြည့်ကျော်  ၂ ရက်
(၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မတ် လ    ၉  ရက်)


နိဒါန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည် လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့်စနစ်တကျရှိရေးအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် အောက်ပါ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်-    

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။    ဤဥပဒေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်ရတနာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။    
၂။    ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသောအောက်ပါစကားရပ်များသည်ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-
(က)    အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ခ)    ကျောက်မျက်ရတနာ ဆိုသည်မှာ ပတ္တမြား၊နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပန်းညံ့၊ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း၊သုံးပန်းလှမျိုးကျောက်၊ ဖရဲအူ၊ ရွှေတွင်းဝါ၊ မြကျိုးကျောက်၊ ဂေါ်မိတ်၊ ထပ်တရာ၊ စလင်းတူကျောက်၊ ဥဒေါင်း၊ မျော၊ အညံ့နီလာ၊ နဂါးသွဲ့၊ ကျန်စစ်ရေကျောက်၊ ပါလဒုတ္တာ၊ မြတူကျောက်၊ ပယင်း၊ ပုလဲပြာ သို့မဟုတ် နက်ဖရိုက်ကိုဆိုသည်၊ ယင်းစကားရပ်တွင် စလင်းအုပ်စု၌ ပါဝင်သော ရတနာတန်းဝင်ကျောက်များလည်း ပါဝင်သည်။
(ဂ)    ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရတနာခွန် ဆောင်ပြီးသောကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ သွေးခြင်းတို့ကိုလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ဆိုသည်။
(ဃ)    ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ  ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုဆိုသည်။
(င)    ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုဆိုသည်။      
(စ)    အခွန် ဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်း စသော ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည် ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဤဥပဒေအရ ကောက်ခံသည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။
(ဆ)    ကုမ္မဏီ ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္မဏီများ အက်ဥပဒေအရ မြန်မာ့ကုမ္မဏီအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္မဏီ သို့မဟုတ် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္မဏီ အက်ဥပဒေ အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားများသာပါဝင်သော ကုမ္မဏီကိုဆိုသည်။
(ဇ)    အသင်း ဆိုသည်မှာ သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသော အခြေခံသမဝါယမအသင်းနှင့် သမဝါယမအသင်းစုကိုဆိုသည်။
(ဈ)    ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော ကုမ္မဏီ၊အသင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။    

အခန်း(၂)
ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်

၃။    ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသည့် ကုမ္မဏီ၊ အသင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် လုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ လျှောက်ထား ရမည်။
၄။    အစိုးရအဖွဲ့သည်-
(က)    လျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည်။
(ခ)    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းနှင့်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ကို သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်း(၃)
ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသောကုမ္ပဏီ၊ အသင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ လိုက်နာရမည့် အချက်များ

၅။    ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသော ကုမ္ပဏီ၊အသင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည်-
    (က)    ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
    (ခ)    သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
    (ဂ)    ရရှိထားသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုရ။
    (ဃ)    သတ်မှတ်ထားသော အခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်။
    (င)    ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ သုံးလကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုမိန့် အသစ်ထပ်မံ ထုတ် ပေးရန် လျှောက်ထားရမည်။
                            
အခန်း(၄)
ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ

၆။    အစိုးရအဖွဲ့သည် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော ကျောက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပေးရမည်-
    (က)    အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း                ဥက္ကဋ္ဌ
        ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ
    (ခ)    စက်မှုကြီးကြပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး            အဖွဲ့ဝင်
        ဌာနမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
    (ဂ)    ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ                အဖွဲ့ဝင်
        ပညာရှင်(၁)ဦး
    (ဃ)    ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ                အဖွဲ့ဝင်
        လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ(၁)ဦး
    (င)    အစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ပေးအပ်သူ                အတွင်းရေးမှူး
၇။    ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
    (က)    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စနစ်တကျရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည် များကို အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
    (ခ)    ကျောက်မျက်ရတနာများကို ပြည်တွင်း၌ တရားမဝင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့တရား မဝင်တင်ပို့ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများကို ကာကွယ်တားဆီး  နိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းများ ရှာကြံ၍ အစိုးရအဖွဲ့သို့အကြံပြု တင်ပြခြင်း၊
    (ဂ)    အစိုးရအဖွဲ့က လွှဲအပ်သည့်  ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို လေ့လာစိစစ်ပြီး အကြံပြုချက်များ၊ ထောက်ခံချက်များ တင်ပြခြင်း၊
    (ဃ)    ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ထံ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
    (င)    အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။


အခန်း(၅)
စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရအရေးယူခြင်း

၈။    ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသောကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်း၏ဒါရိုက်တာဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ကဖြစ်စေ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် အစိုးရအဖွဲ့သည် အောက်ပါ စီမံ ခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်နိုင်သည်-    
    (က)    ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
    (ခ)    ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်စေပြီး လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊
    (ဂ)    ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အခန်း(၆)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ

၉။    ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်းကျော်လွန်ပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ၊ လုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်းကျော်လွန်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် (၆) လအထိ ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး စလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။    
၁၀။    မည်သူမဆို ဤဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ဖော်ပြချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် ၆ လ အထိဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၁၁။    မည်သူမဆို ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ၊ ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်လျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၁၂။    မည်သူမဆို ဤဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ (ဂ) ပါ ဖော်ပြချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ်(၆)လအထိဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၁၃။    မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်း ကြံစည်ခြင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီခြင်းပြုလျှင် ယင်းပြစ်မှုအတွက် ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၁၄။    တရားရုံးသည် ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှုထင်ရှား တွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုအတွက် ချမှတ်ရမည့် ပြစ်ဒဏ်အပြင်-    
    (က)    ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ကျောက်မျက်ရတနာ၊ လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ငွေကြေးကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အဖြစ်သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။    
    (ခ)    ပြစ်မှူကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ယာဉ်၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် အခြား ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။

အခန်း(၇)
အထွေထွေ

၁၅။    ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်  နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်သေခံ ပစ္စည်းသည် တရားရုံးရှေ့ သို့တင်ပို့ရန် မလွယ်ကူသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါက ယင်းပစ္စည်းကို တရားရုံး ရှေ့သို့ တင်ပို့ရန်မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား များဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။ ယင်းသို့တင်ပြခြင်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ သက်သေခံပစ္စည်း တင်ပြဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူ၍ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုနိုင်သည်။
၁၆။    ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစိုးရအဖွဲ့သည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဥပဒေမူဘောင်အတွင်းက လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

          -------------------------------------------------------------------------

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ရေး ထိုးသည်။
        
(ပုံ)  သာအေး
ဝန်ကြီးချုပ်
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 

သတင်း အချက်အလက်