• တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့
  • ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမား စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီး လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
  • အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီ
  • တိုင်းဒေသကြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန

 

သတင်း အချက်အလက်